Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Algemene bijstandswet, enz. (terugvordering en verhaal ivm herziening van het debiteurenbeleid)

 

Wet van 9 april 1998, houdende wijziging van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Toeslagenwet, de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene nabestaandenwet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten met betrekking tot terugvordering en verhaal (terugvordering en verhaal in verband met herziening van het debiteurenbeleid)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels te stellen omtrent terugvordering en verhaal van kosten van bijstand en uitkeringen op grond van sociale voorzieningswetten en sociale verzekeringswetten, alsmede daarmee verband houdende wijzigingen in andere wetten aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Algemene bijstandswet.]

Artikel II
[Wijzigt de Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet.]

Artikel III
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel IV
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel V
[Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel VI
[Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel VII
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel VIII
[Wijzigt de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet.]

Artikel IX
[Wijzigt de Toeslagenwet.]

Artikel X
[Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

Artikel XI
[Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel XII
[Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

Artikel XIII
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

Artikel XIV
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.]

Artikel XV
[Wijzigt de Algemene bijstandswet.]

Artikel XVI
[Wijzigt de Algemene bijstandswet.]

Artikel XVII
[Wijzigt de Wet op de (re) integratie arbeidsgehandicapten.]

Artikel XVIII
[Wijzigt deze wet.]

Artikel XIX
[Wijzigt deze wet,de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Toeslagenwet, de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene Nabestaandenwet, de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.]

Artikel XX
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 9 april 1998
Beatrix
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. P. W. Melkert
Uitgegeven de negentiende mei 1998
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager