Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht enz. (Leemtewet Awb)

 

Wet van 26 april 1995, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht alsmede nadere aanpassing van een aantal wetten aan de Algemene wet bestuursrecht (Leemtewet Awb)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het na de invoering van de Algemene wet bestuursrecht wenselijk is gebleken de Algemene wet bestuursrecht en een aantal andere wetten op een aantal punten te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene wet bestuursrecht c.a.

Artikel 1.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 1.II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 1.III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 1.IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 1.V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 1.VI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 1.VII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 2. Ministerie van Justitie

Artikel 2.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 2.II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 2.III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 2.IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 2.V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 2.VI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 2.VII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 2.VIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 2.IX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 2.X
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 2.XI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 2.XII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 2.XIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 2.XIV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 2.XV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 2.XVI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 3. Ministerie van Binnenlandse Zaken

Artikel 3.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 3.Ia
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 3.II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 3.III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 3.IIIA
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 3.IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 4. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Artikel 4.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 4.Ia
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 4.Ib
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 4.Ic
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 4.II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 4.III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 4.IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 4.V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 4.VI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 5. Ministerie van Financiën

Artikel 5.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 5.II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 5.III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 5.IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 5.V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 5.VI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 5.VII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 5.VIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 5.IX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 5.X
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 5.XI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 5.XII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 5.XIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 5.XIV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 6. Ministerie van Defensie

Artikel 6.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 6.II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 6.III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 7. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Artikel 7.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 7.II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 7.III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 7.IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 7.V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 7.VI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 7.VII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 7.VIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 7.IX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 7.X
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 8. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Artikel 8.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 8.II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 8.III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 8.IIIA
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 8.IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 8.V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 8.VI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 8.VII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 8.VIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 8.IX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 9. Ministerie van Economische Zaken

Artikel 9.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 9.II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 9.III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 9.IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 10. Ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij

Artikel 10.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 10.II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 10.III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 10.IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 10.V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 10.VI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 10.VII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 10.VIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 10.IX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 11. Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid

Artikel 11.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 11.Ia
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 11.Ib
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 11.II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 11.III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 11.IIIa
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 11.IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 11.IVa
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 11.V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 11.VI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 11.VII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 11.VIIa
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 11.VIIb
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 11.VIIc
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 11.VIId
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 11.VIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 11.VIIIa
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 11.VIIIb
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 11.IX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 11.IXa
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 11.X
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 11.Xa
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 12. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel 12.I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 12.II [Vervallen per 17-05-1995]

Artikel 12.III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 12.IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 12.V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 12.VI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 12.VII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 12.VIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 12.IX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 12.X
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 12.XI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 12.XII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 12.XIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 12.XIV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel 12.XV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 13. Slotbepalingen

Artikel 13.I
Afdeling 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht vindt geen toepassing ten aanzien van geschillen die betrekking hebben op besluiten die zijn voorbereid met toepassing van een van de procedures, geregeld in de hoofdstukken 3 en 4 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne onderscheidenlijk hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer, zoals deze golden voor 1 maart 1993 onderscheidenlijk voor 1 januari 1994.

Artikel 13.Ia
Artikel 20.3 van de Wet milieubeheer, zoals dat luidde onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, blijft gedurende zes weken na dat tijdstip van kracht met betrekking tot besluiten:
a
waarop artikel 20.1 van de Wet milieubeheer van toepassing is,
b
waartegen ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar moet worden gemaakt alvorens daartegen beroep kan worden ingesteld, en
c
die zijn genomen voor het tijdstip waarop deze wet in werking treedt.

Artikel 13.Ib
Voor de studerenden voor wie de omzetting met betrekking tot het studiejaar 1993/94 van beurs in rentedragende lening als bedoeld in artikel 31a, tweede lid, van de Wet op de studiefinanciering, zoals dit luidde voor inwerkingtreding van deze wet, niet op 31 december 1994 heeft plaatsgevonden, vindt van rechtswege omzetting plaats op de laatste dag van de maand waarin deze wet in werking treedt. In dat geval gaat de renteberekening in op de eerste dag na de omzetting.

Artikel 13.II
De tekst van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, de Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad, de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 wordt in het Staatsblad geplaatst.

Artikel 13.III
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. Hoofdstuk 2, artikel XIV, werkt terug tot en met 1 april 1994.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 26 april 1995
Beatrix
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
j
Kohnstamm
Uitgegeven de zestiende mei 1995
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager