Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Drank- en Horecawet (introductie bestuurlijke boete)

 

Wet van 9 juli 2004, houdende wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met de introductie van de bestuurlijke boete
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het voor de handhaving van de voorschriften bij of krachtens de Drank- en Horecawet gesteld, wenselijk is het instrument van de bestuurlijke boete te introduceren ten einde de mogelijkheden tot sanctionering te verruimen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Drank- en Horecawet.]

Artikel II
[Wijzigt de Tabakswet.]

Artikel III
[Wijzigt de Warenwet.]

Artikel IV
Ten aanzien van overtredingen die begaan zijn voor het tijdstip van inwerkingtreding van de krachtens artikel 44b, eerste lid, van de Drank- en Horecawet vastgestelde algemene maatregel van bestuur, blijft het recht zoals dat gold voor dat tijdstip van toepassing.

Artikel V
Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Tavarnelle, 9 juli 2004
Beatrix
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport J. F. Hoogervorst
Uitgegeven de tweede september 2004
De Minister van Justitie
j
P. H. Donner