Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (intrekking kortingensysteem artikel 86, tweede lid)

 

Wet van 8 september 2005 tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met de intrekking van het kortingensysteem van artikel 86, tweede lid
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren te wijzigen in verband met de intrekking van het in artikel 86, tweede lid, van die wet opgenomen kortingensysteem;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.]

Artikel II
[Wijzigt de Wijzigingswet Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (veterinair complex).]

Artikel III
1
Deze wet is slechts van toepassing op een besluit tot vaststelling van een in artikel 86, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren bedoelde tegemoetkoming wegens een in artikel 22 van die wet bedoelde maatregel die is getroffen na 20 januari 2003.
2
Op een besluit tot vaststelling van een in het eerste lid bedoelde tegemoetkoming wegens een in dat lid bedoelde maatregel, die is getroffen voor 21 januari 2003, blijft artikel 86, tweede lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van deze wet, van toepassing.

Artikel IV
Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 20 januari 2003.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 8 september 2005
Beatrix
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit , C. P. Veerman
Uitgegeven de achttiende oktober 2005
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner