Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, enz. (Weer samen naar school)

 

Wet van 23 december 1994, tot wijziging van onder meer de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, de Wet op het basisonderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 ten behoeve van een betere toerusting van het basisonderwijs met capaciteiten en faciliteiten van (delen van) het speciaal onderwijs (Weer samen naar school)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de voorgenomen ontwikkeling van het primair onderwijs, wenselijk is de basisscholen toe te rusten met capaciteiten en faciliteiten van (delen van) het speciaal onderwijs teneinde ervoor zorg te dragen dat meer leerlingen die thans zijn aangewezen op het speciaal onderwijs, onderwijs kunnen volgen in het basisonderwijs;
dat het met het oog op die toerusting noodzakelijk is het aantal leerlingen in het LOM, MLK en IOBK ten minste te stabiliseren en dat samenwerking tussen basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs het instrument is om de toerusting van het basisonderwijs gestalte te geven;
dat het daarom wenselijk is voorschriften van de Wet op de expertisecentra en de Wet op het primair onderwijs aan te passen teneinde die samenwerking tussen het basisonderwijs en het speciaal onderwijs te ondersteunen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V Overgangsbepaling regionale verwijzingscommissies
1
Indien Onze minister voor 1 mei 1995 voor een regio als bedoeld in artikel 24 van de Wet op de onderwijsverzorging niet een voorstel tot erkenning van een regionale verwijzingscommissie als bedoeld in artikel 32a van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs heeft ontvangen, of wanneer hij wel een zodanig voorstel heeft ontvangen dat echter niet door hem kan worden ingewilligd, stelt hij voor de desbetreffende regio een regionale verwijzingscommissie in.
2
De regionale verwijzingscommissies beginnen op 1 januari 1996 met hun werkzaamheden.

Artikel VI Inwerkingtreding
1
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
2
Artikel I, onderdelen G en H, en artikel I, onderdeel I, eerste lid voor zover het betreft de vervanging van "Tot een school mogen", en tweede lid voor zover het betreft de laatste volzin van artikel 33, tweede lid, hebben voor wat betreft de toelating van leerlingen voor het eerst betrekking op leerlingen die na 31 december 1995 worden toegelaten tot een school voor speciaal onderwijs of een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 23 december 1994
Beatrix
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
t
Netelenbos
Uitgegeven de negentwintigste december 1994
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager