Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen)

 

Wet van 15 september 2005 tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is in de Meststoffenwet door bestuurlijke boetes en strafrecht gehandhaafde beperkingen te stellen aan de op of in de bodem gebrachte hoeveelheid stikstof en fosfaat in meststoffen ter voldoening aan onder meer richtlijn nr. 91/676/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (PbEG L 375) en mede met het oog op de doelstellingen van richtlijn nr. 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PbEG L 327);
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Meststoffenwet.]

Artikel II
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel III
[Wijzigt de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie.]

Artikel IV
[Wijzigt de Wet herstructurering varkenshouderij.]

Artikel V
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel VI
De wet van 2 mei 1997 houdende wijziging van de Meststoffenwet wordt ingetrokken.

Artikel VII
De wet van 7 december 2000 houdende wijziging van de Meststoffenwet in verband met een aanscherping van de normen van het stelsel van regulerende mineralenheffingen wordt ingetrokken.

Artikel VIII
De wet van 10 december 2003 tot wijziging van de Meststoffenwet en van de Wet herstructurering varkenshouderij in verband met het schrappen van de tweede generieke korting en het aanbrengen van enkele praktische verbeteringen wordt ingetrokken.

Artikel IX
De wet van 21 april 2004 tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met de evaluatie 2002 wordt ingetrokken.

Artikel X
[Wijzigt de Wet verplaatsing mestproductie.]

Artikel Xa
[Wijzigt de Destructiewet.]

Artikel Xb
De Meststoffenwet 1947 wordt ingetrokken.

Artikel XI
1
De wijzigingen voorzien in deze wet zijn niet van toepassing op gedragingen die hebben plaatsgevonden voor de dag waarop de desbetreffende artikelonderdelen in werking treden.
2
Hoofdstuk IV van de Meststoffenwet en de ter uitvoering van dat hoofdstuk gestelde regels, zoals deze luidden op 31 december 2005, blijven van toepassing op de heffing en invordering van tot en met 31 december 2005 verschuldigd geworden heffingen.

Artikel XII
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 15 september 2005
Beatrix
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit , C. P. Veerman
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer , P. L. B. A. van Geel
Uitgegeven de elfde oktober 2005
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner