Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Reconstructiewet Midden-Delfland

 

Wet van 18 maart 1993, tot wijziging van de Reconstructiewet Midden-Delfland
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de bij de Reconstructiewet Midden-Delfland (Stb. 1977, 233) behorende kaart te wijzigen in verband met een wijziging van het in deze wet begrepen gebied Midden-Delfland;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II
a
Het reconstructieprogramma, bedoeld in artikel 31 van de Reconstructiewet Midden-Delfland, zoals dat op 23 december 1983 is vastgesteld, vervalt voor zover het betreft gronden, waarop blijkens de kaart behorende bij deze wet de Reconstructiewet Midden-Delfland niet meer van toepassing is, en blijft voor het overige in het programma begrepen gebied van kracht. Op deze wijziging is artikel 37 van de Reconstructiewet Midden-Delfland niet van toepassing.
b
Het plan van voorzieningen, bedoeld in artikel 39 van de Reconstructiewet Midden-Delfland, zoals dat voor het gedeelte "Gaag" op 18 december 1990 is vastgesteld, vervalt voor zover het betreft gronden, waarop blijkens de kaart behorende bij deze wet de Reconstructiewet Midden-Delfland niet meer van toepassing is, en blijft voor het overige in het plan begrepen gebied van kracht. Op deze wijziging is artikel 45 van de Reconstructiewet Midden-Delfland niet van toepassing.
c
De registratie van pachtovereenkomsten, bedoeld in artikel 21 van de Reconstructiewet Midden-Delfland, ingezonden van 13 april 1981 tot en met 12 mei 1981, vervalt, de lijst van rechthebbenden, bedoeld in artikel 47 van die wet, door de rechtbank gesloten op 18 juli 1986, blijft buiten werking en het register van uitkomsten der schattingen, bedoeld in artikel 50 van die wet, door de rechtbank gesloten op 7 december 1989, vervalt voor zover de registratie, de lijst en het register betrekking hebben op gronden, waarop blijkens de kaart behorende bij deze wet de Reconstructiewet Midden-Delfland niet meer van toepassing is.

Artikel III
Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 18 maart 1993
Beatrix
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
j
G. M. Alders
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
j
D. Gabor
Uitgegeven de twintigste april 1993
De Minister van Justitie,
e
M. H. Hirsch Ballin