Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Warenwet met het oog op de incorporatie van productveiligheidsvoorschriften uit de Wet op de gevaarlijke werktuigen, enz.

 

Wet van 1 november 2001 tot wijziging van de Warenwet met het oog op de incorporatie van productveiligheidsvoorschriften uit de Wet op de gevaarlijke werktuigen, zulks onder intrekking van deze wet en de Stoomwet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Warenwet te wijzigen, teneinde de voorschriften ten aanzien van productveiligheid uit de Wet op de gevaarlijke werktuigen daarin te incorporeren, zulks onder intrekking van deze wet en de Stoomwet;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Warenwet.]

Artikel II
1
De Wet op de gevaarlijke werktuigen wordt ingetrokken.
2
De Stoomwet wordt ingetrokken.
3
Na de inwerkingtreding van deze wet berusten de op grond van de Wet op de gevaarlijke werktuigen, en de op grond van de in het vierde lid genoemde algemene maatregelen van bestuur verrichte keuringen, afgegeven certificaten van goedkeuring, aangebrachte merken van goedkeuring, verleende ontheffingen, gegeven beschikkingen en genomen besluiten op de artikelen 1, 1a, 3 tot en met 11a, 14 en 16 van de Warenwet.
4
Na de inwerkingtreding van deze wet berusten de volgende algemene maatregelen van bestuur en ministeriƫle regelingen op de artikelen 1, 1a, 3 tot en met 11a, 13, 14 en 16 van de Warenwet:
a
het Besluit schiethamers;
b
de regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 19 april 1967, nr. 5340, ter uitvoering van de Wet op de gevaarlijke werktuigen en het Besluit schiethamers (Stcrt. 81);
c
het Besluit containers;
d
de regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevr. mr. A. Kappeyne van de Coppello van 28 januari 1985, nr. 84/15 335, ter uitvoering van de Wet op de gevaarlijke werktuigen en het Besluit containers (Stcrt. 23);
e
het Besluit drukvaten van eenvoudige vorm;
f
de regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 september 1992, nr. 92/12 679, ter uitvoering van de Wet op de gevaarlijke werktuigen en het Besluit drukvaten van eenvoudige vorm (Stcrt. 208);
g
het Besluit explosieveilig materieel;
h
de regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 maart 1996, nr. 96/0292, houdende nadere regels ten aanzien van explosieveilig materieel (Stcrt. 57);
i
het Besluit liften;
j
de regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 1996, nr. 96/02 732, houdende nadere regels ten aanzien van liften (Stcrt. 243);
k
het Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen;
l
de regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 februari 1997, nr. 966008, houdende nadere regels ten aanzien van attractie- en speeltoestellen (Stcrt. 33);
m
het Besluit drukapparatuur;
n
de regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 november 1999, nr. 99/71 647, houdende nadere regels ten aanzien van drukapparatuur (Stcrt. 232).

Artikel III
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel IV
De tekst van de Warenwet wordt in het Staatsblad geplaatst.

Artikel V
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 1 november 2001
Beatrix
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst
Uitgegeven de zevenentwintigste november 2001
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals