Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994, enz. (vergemakkelijken verhaal schade als gevolg van ongeval motorrijtuig)

 

Wet van 16 juni 2005, houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en het Burgerlijk Wetboek teneinde het verhaal van schade die wordt veroorzaakt als gevolg van een ongeval met of een gebrek aan een motorrijtuig te vergemakkelijken
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het verhaal van schade die wordt veroorzaakt als gevolg van een ongeval met of een gebrek aan een motorrijtuig te vergemakkelijken;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wegenverkeerswet 1994.]

Artikel II
[Wijzigt Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel III

Artikel 185 van de Wegenverkeerswet 1994, zoals dat luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, blijft van toepassing op schade die is veroorzaakt voor dat tijdstip.


Artikel IV
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 16 juni 2005
Beatrix
De Minister van Verkeer en Waterstaat, K. M. H. Peijs
De Minister van Justitie, J. P. H. Donner
Uitgegeven de veertiende juli 2005
De Minister van Justitie,
j
P. H. Donner