Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994, enz.

 

Wet van 2 november 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele verwante wetten op een aantal punten van uiteenlopende aard
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wegenverkeerswet 1994 en enkele verwante wetten op een aantal punten van uiteenlopende aard te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wegenverkeerswet 1994.]

Artikel II
[Wijzigt de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993.]

Artikel III [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel IV
[Wijzigt de Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (rijvaardigheid en rijbevoegdheid.]

Artikel IVa
[Wijzigt de Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (invoering bromfietsrijbewijs).]

Artikel IVb
[Wijzigt de Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (invoering bromfietsrijbewijs).]

Artikel V [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel VI [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel VII
1
Deze wet treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
2
Artikel I, onderdeel Ca, en artikel IVb treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.
3
Artikel IVa treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2006.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 2 november 2006
Beatrix
De Minister van Verkeer en Waterstaat ,K. M. H. Peijs
De Minister van Justitie ,E. M. H. Hirsch Ballin
Uitgegeven de zevende december 2006
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin