Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en van het Wetboek van Strafvordering

 

Wet van 15 mei 1997 tot wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en van het Wetboek van Strafvordering
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften op enkele onderdelen en het Wetboek van Strafvordering op een onderdeel te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.]

Artikel II
[Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.]

Artikel III
[Wijzigt de Wet tarieven in burgerlijke zaken.]

Artikel IV
[Wijzigt het Wetboek van Strafrecht.]

Artikel V
De tekst van de gewijzigde Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften wordt in het Staatsblad geplaatst.

Artikel VI
1
De onderdelen B, C, D en E van deze wet zijn niet van toepassing ten aanzien van gedragingen die zijn begaan voor de inwerkingtreding van deze wet.
2
Ten aanzien van de behandeling van het bezwaar, het (administratief) beroep, het beroep in cassatie dan wel het verzet dat reeds ten tijde van de inwerkingtreding van deze wet is ingesteld blijven de tot op het moment van inwerkingtreding van deze wet geldende voorschriften van toepassing.

Artikel VII
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.
Lasten en bevelen dat deze wet in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 15 mei 1997
Beatrix
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager
De Minister van Verkeer en Waterstaat, A. Jorritsma-Lebbink
Uitgegeven de derde juni 1997
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager