Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet algemene regels herindeling, enz. (wijziging procedurele bepalingen)

 

Wet van 25 januari 2001 tot wijziging van de Wet algemene regels herindeling, de Provinciewet en de Gemeentewet (Wijziging procedurele bepalingen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is ter bevordering van een doelmatige en zorgvuldige voorbereiding van wijzigingen van de gemeentelijke en van de provinciale indeling de procedurele bepalingen ter zake van herindeling te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet algemene regels herindeling.]

Artikel II
[Wijzigt de Provinciewet.]

Artikel III
[Wijzigt de Gemeentewet.]

Artikel IV [Vervallen per 21-02-2001]

Artikel V
[Wijzigt de Wet op het basisonderwijs.]

Artikel VI
[Wijzigt deze wet.]

Artikel VII
1
De Wet algemene regels herindeling zoals gewijzigd bij deze wet is niet van toepassing op wijzigingen van gemeentegrenzen en van provinciegrenzen waarvan de voorbereiding op grond van de Wet algemene regels herindeling is aangevangen voor de datum van inwerkingtreding van deze wet.
2
Wijzigingen van gemeente- of provinciegrenzen als bedoeld in het eerste lid worden afgewikkeld met toepassing van de Wet algemene regels herindeling, de Provinciewet en de Gemeentewet zoals deze luiden voor de inwerkingtreding van deze wet.
3
In afwijking van het eerste en tweede lid is de Wet algemene regels herindeling zoals gewijzigd bij deze wet van toepassing op wijzigingen van de gemeentelijke of de provinciale indeling waarvan de voorbereidingen nog niet hebben geleid tot een voorstel van gedeputeerde staten aan provinciale staten tot vaststelling van een ontwerp-regeling. In dat geval wordt een vastgesteld herindelingsplan aangemerkt als het herindelingsontwerp, bedoeld in artikel 1, van de Wet algemene regels herindeling.

Artikel VIII
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 25 januari 2001
Beatrix
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K. G. de Vries
Uitgegeven de twintigste februari 2001
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals