Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet ammoniak en veehouderij

 

Wet van 17 februari 2007, houdende wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is wijzigingen aan te brengen in de regels gesteld met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer, voorzover het betreft de ammoniakemissie uit dierenverblijven van veehouderijen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet ammoniak en veehouderij.]

Artikel II
Totdat binnen een provincie het in artikel 2, eerste lid, van de Wet ammoniak en veehouderij zoals dat artikel ingevolge artikel I, onderdeel B van deze wet is komen te luiden, bedoelde besluit is bekendgemaakt, worden in die provincie als zeer kwetsbaar gebied aangemerkt de gebieden die onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet werden aangemerkt als kwetsbaar gebied als bedoeld in artikel 2 van de Wet ammoniak en veehouderij zoals dat artikel tot vorenbedoeld tijdstip luidde.

Artikel III
[Wijzigt de Interimwet stad-en-milieubenadering.]

Artikel IIIa
[Wijzigt de Natuurbeschermingswet 1998.]

Artikel IV
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Lech, 17 februari 2007
Beatrix
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,J.M Cramer
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,G. Verburg
Uitgegeven de zevenentwintigste maart 2007
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin