Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen

 

Wet van 29 augustus 1991, tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de Wet premieheffing over uitkeringen (Stb. 1986, 639) wenselijk is de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (Stb. 1972, 313) te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

Artikel I, onderdeel C, blijft buiten toepassing ten aanzien van uitkeringen op grond van hoofdstuk II van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, die zijn toegekend met ingang van een dag, gelegen voor de datum van inwerkingtreding van deze wet.


Artikel III
Deze wet treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. Zij werkt wat betreft artikel I, onderdeel E, voorzover dit betrekking heeft op uitkeringen ingevolge hoofdstuk II van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, terug tot en met 1 mei 1985. Zij werkt wat betreft artikel I, de onderdelen C en E, voorzover deze betrekking hebben op uitkeringen ingevolge hoofdstuk III van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen terug tot en met 1 januari 1987.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 29 augustus 1991
Beatrix
De Minister van Defensie,
a
L. ter Beek
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
e
ter Veld
Uitgegeven de negentiende september 1991
De Minister van Justitie,
e
M. H. Hirsch Ballin