Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet conflictenrecht huwelijk

 

Wet van 17 december 1998 tot wijziging van de Wet conflictenrecht huwelijk
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten;
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet conflictenrecht huwelijk te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet conflictenrecht huwelijk.]

Artikel II
1
Artikel 4 van de Wet conflictenrecht huwelijk, zoals dit door deze wet komt te luiden, is van toepassing op huwelijken die na de dag van de inwerkingtreding van deze wet ten overstaan van buitenlandse diplomatieke en consulaire ambtenaren zijn voltrokken.
2
Huwelijken die na 1 januari 1990 en voor de dag van de inwerkingtreding van deze wet ten overstaan van buitenlandse diplomatieke en consulaire ambtenaren in overeenstemming met het recht van de door hen vertegenwoordigde staat zijn voltrokken worden, tenzij zulks onverenigbaar zou zijn met de openbare orde, als geldig aangemerkt indien de ene partij uitsluitend of mede de Nederlandse nationaliteit bezit en de andere partij uitsluitend of mede de nationaliteit van de door de diplomatieke of consulaire ambtenaar vertegenwoordigde staat.

Artikel III
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de uitgifte van het Staatsblad waarin zij is geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 17 december 1998
Beatrix
De Minister van Justitie, A. H. Korthals
Uitgegeven de veertiende januari 1999
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals