Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (regeling 850 urennorm)

 

Wet van 10 april 2008 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Les- en cursusgeldwet in verband met regeling in de Wet educatie en beroepsonderwijs van een minimumomvang van het in instellingstijd verzorgde onderwijsprogramma (850 urennorm)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is dat in de Wet educatie en beroepsonderwijs voor beroepsopleidingen wordt voorzien in een minimumomvang van het in instellingstijd verzorgde onderwijsprogramma; dat het mede in verband daarmee gewenst is de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Les- en cursusgeldwet te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.]

Artikel II
[Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel III
[Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel IV
[Wijzigt de Les- en cursusgeldwet.]

Artikel V Evaluatie
Onze Minister zendt binnen 2 jaar na de inwerkingtreding van deze wetswijziging, dat wil zeggen in 2010, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel VI
[Wijzigt deze wet.]

Artikel VII Inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 augustus 2007. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 juli 2007, treedt deze wet in werking op de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij is geplaatst en werkt zij voor wat betreft artikel II, onderdelen C, D, E, punt 2, en F tot en met I, en artikel III, onderdelen C tot en met E, terug tot en met 1 augustus 2007.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 10 april 2008
Beatrix
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,G. Verburg
Uitgegeven de negenentwintigste april 2008
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin