Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet financiering decentrale overheden, enz. (verbeterde werking financieringsfunctie decentrale overheden)

 

Wet van 30 oktober 2008 tot wijziging van de Wet financiering decentrale overheden en enkele andere wetten ten behoeve van een verbeterde werking van de financieringsfunctie van decentrale overheden
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om een aantal onderdelen van de Wet financiering decentrale overheden en enkele andere wetten te wijzigen ten behoeve van een betere werking van de financieringsfunctie van decentrale overheden;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I [Treedt in werking per 01-01-2009]

Artikel II [Treedt in werking per 01-01-2009]

Artikel III [Treedt in werking per 01-01-2009]

Artikel IV [Treedt in werking per 01-01-2009]

Artikel V [Treedt in werking per 01-01-2009]

Artikel VI
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
?s-Gravenhage, 30 oktober 2008
Beatrix
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties , A. Th. B. Bijleveld-Schouten
De Minister van Financiƫn , W. J. Bos
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat , J. C. Huizinga-Heringa
Uitgegeven de achttiende december 2008
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin