Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet individuele huursubsidie, enz.

 

Wet van 31 mei 1995, houdende wijziging van de Wet individuele huursubsidie en wijziging van de wet van 21 juni 1989 tot aanpassing van de Wet individuele huursubsidie naar aanleiding van de voorstellen van de commissie tot vereenvoudiging van de loonbelasting en de inkomstenbelasting
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om met ingang van 1 juli 1995 wijzigingen aan te brengen in het mechanisme voor de jaarlijkse aanpassingen van de individuele huursubsidie;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III
1
In afwijking van artikel 25, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet individuele huursubsidie vervangt Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer met ingang van 1 juli 1995 voor de periode van 1 juli 1995 tot en met 30 juni 1996:
a
het bedrag, genoemd in artikel 7, eerste lid, onder a, van die wet door een bedrag, gelijk aan het te vervangen bedrag, verhoogd met 2,5%, en daarna afgerond op het naasthogere veelvoud van f 5 en
b
de bedragen, genoemd in artikel 7, eerste lid, onder b, en 16 door bedragen, gelijk aan de te vervangen bedragen, verhoogd met 4,5% en daarna afgerond op het naasthogere veelvoud van f 5.
2
In afwijking van artikel 25, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet individuele huursubsidie vervangt Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer met ingang van 1 juli 1995 voor de periode van 1 juli 1995 tot en met 30 juni 1996 het eerste bedrag, genoemd in artikel 7, derde lid, alsmede het eerste bedrag, genoemd in artikel 7a, onder c, van die wet door een bedrag, gelijk aan het te vervangen bedrag, eerst verminderd met f 780, vervolgens verhoogd met 2,5%, daarna verhoogd met f 780 en tenslotte afgerond op het naasthogere veelvoud van f 5.

Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V
Deze wet is niet van toepassing op aanvragen om en verstrekkingen van een bijdrage als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet individuele huursubsidie, die betrekking hebben op tijdvakken als bedoeld in artikel 2, vijfde lid, van die wet, die zijn verstreken vóór 1 juli 1995.

Artikel VI
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 1995, met uitzondering van artikel II, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 31 mei 1995
Beatrix
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
d
K. J. Tommel
Uitgegeven de tweeëntwintigste juni 1995
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager