Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001, enz. (Belastingplan 2002 I - Arbeidsmarkt en inkomensbeleid)

 

Wet van 14 december 2001 tot wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002 I - Arbeidsmarkt en inkomensbeleid)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2002 wenselijk is maatregelen te treffen inzake het arbeidsmarktbeleid, de bestrijding van de armoedeval alsmede het beloningsbeleid;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Fiscale wetgeving

Artikel I
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel IA
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel IIA
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel III
[Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Hoofdstuk 2. Sociale zekerheidswetgeving

Artikel IV
[Wijzigt de Wet inschakeling werkzoekenden.]

Artikel V
[Wijzigt de Wet sociale werkvoorziening.]

Artikel VA
[Wijzigt de Wet financiering volksverzekeringen.]

Artikel VB [Vervallen per 01-01-2002]

Hoofdstuk 3. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel VI Overgangsrecht inkomstenbelasting
Voor het kalenderjaar 2002 worden voor de toepassing van artikel 6.24, tweede lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001 bij ministeriële regeling regels gesteld inzake welke gegevens van het kalenderjaar 2000 in aanmerking moeten worden genomen voor de toepassing van genoemd artikel 6.24, tweede lid, onderdeel b.

Artikel VIA Overgangsrecht inkomstenbelasting
De in artikel 8.21, eerste en tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 bedoelde toetrederskorting geldt niet voor de belastingplichtige die vóór 1 juli 2001 reeds voldeed aan de in die leden omschreven voorwaarden.

Artikel VII Overgangsrecht inkomstenbelasting
Voor het kalenderjaar 2002 wordt in afwijking van artikel 8.11 van de Wet inkomstenbelasting 2001 de tekst van het derde lid van dat artikel als volgt gelezen:
3
In afwijking van het tweede lid wordt:
a
ingeval de belastingplichtige bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 57 jaar heeft bereikt maar nog niet de leeftijd van 60, het percentage, bedoeld in het tweede lid, tweede volzin, onderdeel b, vervangen door 12,834% en het bedrag, bedoeld in het tweede lid, derde volzin, vervangen door € 1119;
b
ingeval de belastingplichtige bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt maar nog niet de leeftijd van 62, het percentage, bedoeld in het tweede lid, tweede volzin, onderdeel b, vervangen door 15,046% en het bedrag, bedoeld in het tweede lid, derde volzin, vervangen door € 1289;
c
ingeval de belastingplichtige bij het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 62 jaar heeft bereikt, het percentage, bedoeld in het tweede lid, tweede volzin, onderdeel b, vervangen door 17,272% en het bedrag, bedoeld in het tweede lid, derde volzin, vervangen door € 1460.

Artikel VIII Overgangsrecht loonbelasting
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel IX Overgangsrecht Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
Voor de toepassing van artikel 15a, tweede lid, onderdeel a, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen moet voor het kalenderjaar 2000 het begrip ?resultaat uit overige werkzaamheden? worden opgevat als inkomsten uit arbeid uit niet in dienstbetrekking verrichte werkzaamheden, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, verminderd met de aftrekbare kosten, bedoeld in artikel 35 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964.

Artikel IXA Samenloopbepaling
1
Ingeval de samenloop van wetten die in 2001 in het Staatsblad zijn of worden gepubliceerd en wijzigingen aanbrengen in één of meer belastingwetten, niet of niet juist is geregeld, of als gevolg van die samenloop onjuistheden ontstaan in de aanduiding van artikelonderdelen, verwijzingen en dergelijke in de desbetreffende wetten, herstelt Onze Minister van Financiën dat bij ministeriële regeling.
2
Ingeval de samenloop van wetten die in 2001 in het Staatsblad zijn of worden gepubliceerd en wijzigingen aanbrengen in de Coördinatiewet Sociale Verzekering, niet of niet juist is geregeld, of als gevolg van die samenloop onjuistheden ontstaan in de aanduiding van artikelonderdelen, verwijzingen en dergelijke in de Coördinatiewet Sociale Verzekering, herstelt Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat bij ministeriële regeling.

Artikel X Inwerkingtreding
1
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2002, met dien verstande dat artikel I, onderdeel Ca, artikel III, onderdeel Ga, en artikel VA terugwerken tot en met 1 januari 2001.
2
In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdeel J, en artikel II, onderdeel E, in werking met ingang van 1 april 2002.
3
In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdelen K, eerste lid en L, in werking met ingang van 1 juli 2002.
4
In afwijking van het eerste lid treedt artikel IA, onderdeel A en B, en artikel IIA in werking met ingang van 1 januari 2003.
5
In afwijking van het eerste lid treedt van het in artikel I, onderdeel L, opgenomen artikel 8.13, het vierde lid in werking op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip.
6
Artikel I en artikel II vinden toepassing nadat afdeling 10.1 van de Wet IB 2001 en artikel 11, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 bij het begin van het kalenderjaar 2002 zijn toegepast.
7
Artikel III vindt toepassing nadat de artikelen 30 en 30a van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen bij het begin van het kalenderjaar 2002 zijn toegepast.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 14 december 2001
Beatrix
De Staatssecretaris van Financiën, W. J. Bos
De Minister van Financiën, G. Zalm
Uitgegeven de eenentwintigste december 2001
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals