Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001, enz. (bijstellingen en technische reparaties)

 

Wet van 3 juli 2008 tot wijziging van een aantal belastingwetten en enkele andere wetten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal belastingwetten en enkele andere wetten enige wijzigingen, bijstellingen of technische reparaties aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel III
[Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Artikel IV
[Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel V
[Wijzigt de Wet werken aan winst.]

Artikel VI
[Wijzigt de Wet op de dividendbelasting 1965.]

Artikel VII
[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel VIII
[Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel IX
[Wijzigt de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.]

Artikel X
[Wijzigt de Invorderingswet 1990.]

Artikel XI
[Wijzigt de Wet wederzijdse bijstand bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen.]

Artikel XII
[Wijzigt de Wet waardering onroerende zaken.]

Artikel XIII
[Wijzigt de Waterschapswet.]

Artikel XIV
[Wijzigt de Provinciewet.]

Artikel XV
[Wijzigt de Gemeentewet.]

Artikel XVI
[Wijzigt de Natuurschoonwet 1928.]

Artikel XVII
[Wijzigt de Luchtvaartwet.]

Artikel XVIII [Treedt in werking per 01-01-2009]

Artikel XIX
[Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]

Artikel XX
[Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel XXI
[Wijzigt de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten.]

Artikel XXII
[Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel XXIII
[Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel XXIV
[Wijzigt de Wet belasting zware motorrijtuigen.]

Artikel XXV
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XXVA
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XXVI
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel XXVII [Treedt in werking per 01-01-2009]

Artikel XXVIII
[Wijzigt het Belastingplan 2008.]

Artikel XXIX
[Wijzigt het Belastingplan 2008.]

Artikel XXX
[Wijzigt de Aanpassingswet Algemene douanewet.]

Artikel XXXA
[Wijzigt de Wet OM-afdoening.]

Artikel XXXI
1
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
2
In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdelen C, G, J en K, artikel III, artikel V, artikel VI, onderdeel A, onder 2, en onderdeel B, artikel VIII, onderdelen B en C, artikel X, onderdelen E en F, artikel XII, artikel XIII, onderdeel A, artikel XIV, onderdeel A, onder 2, voor zover betrekking hebbend op motorrijtuigen bedoeld in artikel 23b van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, en onderdeel B, artikel XV, onderdeel A, artikel XIX, onderdelen 0A en CA, artikel XX, onderdeel BA, artikel XXI, artikel XXIII, onderdeel B, artikel XXV, onderdelen A, B, D, E en F, artikel XXVI en artikel XXIX in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en werken als volgt terug:
a
artikel XIII, onderdeel A, artikel XIV, onderdeel B, en artikel XV, onderdeel A, tot en met 1 januari 2005;
b
artikel XXI tot en met 1 januari 2006;
c
artikel I, onderdeel C, artikel III, artikel V en artikel VI, onderdeel B, tot en met 1 januari 2007;
d
artikel XXVI tot en met 31 december 2007;
e
artikel I, onderdeel G, artikel VI, onderdeel A, onder 2, artikel VIII, onderdelen B en C, artikel X, onderdelen E en F, artikel XII, artikel XIX, onderdelen 0A en CA, artikel XX, onderdeel BA, en artikel XXV, onderdelen A, B, D, E en F, tot en met 1 januari 2008;
f
artikel XXIII, onderdeel B, tot en met 1 februari 2008;
g
artikel XIV, onderdeel A, onder 2, voor zover betrekking hebbend op motorrijtuigen, bedoeld in artikel 23b van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, tot en met 1 april 2008;
h
artikel XXIX tot en met 30 juni 2008;
i
artikel I, onderdelen J en K, tot en met 1 juli 2008.
3
In afwijking van het eerste lid treden artikel XXII, onderdeel A, onderdeel B, eerste lid, derde en vierde lid, onderdelen C tot en met K, artikel XXIII, onderdeel A, en artikel XXIV, onderdeel B, in werking met ingang van het eerste kalenderkwartaal na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.
4
In afwijking van het eerste lid treden artikel VII, onderdeel BA, artikel XXV, onderdeel C, artikel XXVA en artikel XXX, in werking op het tijdstip waarop de Aanpassingswet Algemene douanewet in werking treedt. Ingeval de Aanpassingswet Algemene douanewet eerder in werking is getreden dan deze wet, werken de in de eerste volzin genoemde artikelonderdelen en artikelen terug tot en met het tijdstip van inwerkingtreding van de Aanpassingswet Algemene douanewet.
5
In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdelen A en H, artikel VII, onderdeel A, artikel XIII, onderdeel 0A, artikel XV, onderdeel 0A, artikel XVIII en artikel XXVII in werking met ingang van 1 januari 2009.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
's-Gravenhage, 3 juli 2008
Beatrix
De Staatssecretaris van Financiƫn , J. C. de Jager
Uitgegeven de tiende juli 2008
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin