Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op de Ruimtelijke Ordening

 

Wet van 22 december 1993 tot wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het interventie-instrumentarium in de Wet op de Ruimtelijke Ordening en in samenhang daarmee dat voor andere regelgeving te herzien;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V
1
Artikel 38 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, zoals dat luidde onmiddellijk vóór het tijdstip waarop de bij deze wet voorziene wijziging van dat artikel in werking is getreden, en in samenhang daarmee artikel 39 van die wet, zoals dat op dat tijdstip luidde, blijven van toepassing ten aanzien van besluiten als bedoeld in dat artikel 38, die vóór dat tijdstip zijn genomen.
2
Artikel 65 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, zoals dat luidde onmiddellijk vóór het tijdstip waarop de bij deze wet voorziene wijziging van dat artikel in werking is getreden, blijft van toepassing ten aanzien van besluiten als bedoeld in dat artikel die vóór dat tijdstip zijn genomen.

Artikel VI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VII
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 22 december 1993
Beatrix
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
j
G. M. Alders
Uitgegeven de achttiende januari 1994
De Minister van Justitie,
e
M. H. Hirsch Ballin