Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (invoering regeling leerlinggebonden financiering)

 

Artikel IX Overgangsbepaling indicatiestelling
1
In afwijking van artikel 28c, achtste lid, van de Wet op de expertisecentra worden voor de eerste drie schooljaren vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wet bij ministeriële regeling voorschriften gegeven met betrekking tot de door de commissie voor de indicatiestelling in acht te nemen criteria voor het in aanmerking komen voor een leerlinggebonden budget alsmede het toelaatbaar verklaren tot een onderwijssoort in een cluster als bedoeld in artikel 2, vierde lid onder b of c, van genoemde wet en tot het cluster, bedoeld in artikel 2, vierde lid onder d, van genoemde wet waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen toelaatbaarheid tot het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.
2
De ministeriële regeling, bedoeld in het eerste lid, wordt bekend gemaakt in het officiële publicatieblad van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, onder gelijktijdige overlegging aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Van de bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. De ministeriële regeling treedt niet in werking dan nadat 4 weken zijn verstreken na het overleggen aan de Tweede Kamer en gedurende die termijn niet door of namens de Kamer de wens tot overleg over de ministeriële regeling te kennen wordt gegeven dan wel met de Tweede Kamer overleg is gevoerd.
3
Naar aanleiding van het overleg met de Tweede Kamer kunnen wijzigingen in de ministeriële regeling worden aangebracht. De wijzigingen worden bekendgemaakt in het officiële publicatieblad van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Van de bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •