Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de loonbelasting 1964 (beperking aftrekbare kosten ter zake van criminele activiteiten)

 

Wet van 20 december 1996 tot wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de loonbelasting 1964 (beperking aftrekbare kosten ter zake van criminele activiteiten)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de loonbelasting de aftrekbaarheid van kosten en lasten die verband houden met criminele activiteiten te beperken;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet op de inkomstenbelasting 1964.]

Artikel II
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel III
Het bepaalde in deze wet is niet van toepassing met betrekking tot kosten en lasten en aftrekbare kosten die in aanmerking zijn genomen voor het in werking treden van deze wet.

Artikel IV
[Wijzigt de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel V
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, doch niet voor 1 januari 1997.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 20 december 1996
Beatrix
De Staatssecretaris van Financi├źn,
w
A. F. G. Vermeend
Uitgegeven de drie├źntwintigste december 1996
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager