Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op de waterkering en intrekking Deltawet grote rivieren, etc.

 

Wet van 28 april 2005 tot wijziging van de Wet op de waterkering en intrekking van de Deltawet grote rivieren, de Deltawet, de Deltaschadewet, de Wet schade oesterkwekers, de Vergunningwet Westerschelde, de Zuiderzeewet en de Zuiderzeesteunwet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op de waterkering te wijzigen in verband met de ervaringen die zijn opgedaan bij de toepassing ervan, en om op een aantal punten in de wet aanvullende voorzieningen te treffen, alsmede een aantal wetten in te trekken die nagenoeg zijn uitgewerkt;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet op de waterkering.]

Artikel II
Toezending van een verslag als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, van de Wet op de waterkering, zoals dit artikellid luidt na inwerkingtreding van deze wet, geschiedt voor het eerst binnen drie jaar na inwerkingtreding van deze wet.

Artikel III
[Wijzigt de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen.]

Artikel IV
De Deltawet grote rivieren wordt ingetrokken.

Artikel V
De Deltawet wordt ingetrokken.

Artikel VI
De Deltaschadewet wordt ingetrokken.

Artikel VII
De Wet schade oesterkwekers wordt ingetrokken.

Artikel VIII
De Vergunningwet Westerschelde wordt ingetrokken.

Artikel IX
De Zuiderzeewet wordt ingetrokken.

Artikel X
De Zuiderzeesteunwet wordt ingetrokken.

Artikel XI

Artikel 12, eerste lid, van de Wet op de waterkering, zoals dit luidde voor de inwerkingtreding van deze wet, blijft van toepassing met betrekking tot besluiten ten aanzien van bijdragen in de kosten van het uitvoeren van nieuwe of versterkingswerken om daarmee voor de eerste maal te voldoen aan de veiligheidsnorm bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet op de waterkering.


Artikel XII
De artikelen 17 tot en met 31 van de Wet op de waterkering, zoals deze luidden voor de inwerkingtreding van deze wet, blijven van toepassing met betrekking tot plannen en daarmee verband houdende besluiten ten aanzien van primaire waterkeringen als bedoeld in artikel 17.

Artikel XIII
De Deltawet blijft van toepassing met betrekking tot plannen en daarmee verband houdende besluiten ten aanzien van de werken bedoeld in artikel 1, aanhef en onder II, van de Deltawet.

Artikel XIV
Ten aanzien van de verdere behandeling van beroepszaken op grond van de Deltaschadewet die op de datum van de inwerkingtreding van deze wet aanhangig zijn, alsmede ten aanzien van daaruit voortvloeiende besluiten, blijven de bepalingen van de Deltaschadewet van toepassing.

Artikel XV
De Zuiderzeesteunwet en het daarop gebaseerde Zuiderzeesteunbesluit 1976 blijven van toepassing ten aanzien van de rechthebbende op een geldelijke tegemoetkoming krachtens artikel 13 van de Zuiderzeesteunwet.

Artikel XVI
[Wijzigt de Beroepswet.]

Artikel XVII

Artikel 7 van de Wet op de waterkering is niet van toepassing op de aanleg of versterking van kaden ter uitvoering van het project de Maaswerken.


Artikel XVIII
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 28 april 2005
Beatrix
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat , M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Uitgegeven de zestiende juni 2005
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner