Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, ISOVSO, WVO, enz. (decentralisatie van huisvestingsvoorzieningen)

 

Wet van 4 juli 1996, houdende wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, alsmede de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de decentralisatie van de huisvestingsvoorzieningen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in het kader van de decentralisatie van de huisvestingsvoorzieningen de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs alsmede de Wet op het voortgezet onderwijs in die zin te wijzigen dat beslissingen omtrent deze voorzieningen geheel bij de gemeentebesturen worden gelegd en deze niet meer aan de goedkeuring van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zijn onderworpen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I WIJZIGING WBO
[Wijzigt de Wet op het basisonderwijs.]

Artikel II WIJZIGING ISOVSO
[Wijzigt de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.]

Artikel III WIJZIGING WVO
[Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Artikel IV WIJZIGING OWBO
[Wijzigt de Overgangswet WBO.]

Artikel V WIJZIGING OISOVSO
[Wijzigt de Overgangswet ISOVSO.]

Artikel VI WIJZIGING OWVO
[Wijzigt de Overgangswet WVO.]

Artikel VII WIJZIGING WET VAN 27 FEBRUARI 1992, (STB. 112)
[Wijzigt de Wet van 27 februari 1992 (Stb. 112).]

Artikel VIII WIJZIGING WET VAN 15 DECEMBER 1993 (STB. 716)
[Wijzigt de Wet van 15 december 1993 (Stb. 716).]

Artikel IX OVERGANGSRECHT VOOR BLIJVEND GEBRUIK BESTEMDE VOORZIENINGEN IN DE HUISVESTING T.B.V. HET BASISONDERWIJS
1
In afwijking van het bepaalde in artikel XV, vijfde lid, eerste volzin, van de Wet van 15 december 1993 (Stb. 716) brengt de gemeenteraad voor vergoeding door de gemeente in 1997 in aanmerking de voor blijvend gebruik bestemde voorzieningen in de huisvesting opgenomen in het overzicht, bedoeld in het tweede lid van genoemd artikel, dat betrekking heeft op het jaar 1997, voor zover de voorzieningen zijn goedgekeurd door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
2
Aanvragen ten behoeve van voor blijvend gebruik bestemde voorzieningen in de huisvesting die zijn opgenomen in het overzicht, bedoeld in artikel XV, tweede lid, van de wet van 15 december 1993 (Stb. 716), dat betrekking heeft op het jaar 1998, worden beschouwd als aanvragen waarop de bepalingen bij of krachtens de Wet op het basisonderwijs van toepassing zijn, zoals deze luiden na de inwerkingtreding van deze wet. Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zendt het overzicht, bedoeld in de vorige volzin, aan de desbetreffende gemeente ten behoeve van de toepassing van artikel 69 van de Wet op het basisonderwijs, zoals dit artikel luidt na de inwerkingtreding van deze wet.

Artikel X OVERGANGSRECHT VOOR BLIJVEND GEBRUIK BESTEMDE VOORZIENINGEN IN DE HUISVESTING T.B.V. HET (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS
1
De gemeenteraad brengt voor vergoeding door de gemeente in 1997 in aanmerking de voor blijvend gebruik bestemde voorzieningen in de huisvesting opgenomen in het overzicht, bedoeld in artikel 73 van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van deze wet, dat betrekking heeft op de jaren 1997, 1998 en 1999, voor zover de voorzieningen zijn gewenst voor 1997 en door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zijn goedgekeurd.
2
Aanvragen ten behoeve van voor blijvend gebruik bestemde voorzieningen die zijn opgenomen in het overzicht, bedoeld in artikel 73 van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van deze wet, dat betrekking heeft op de jaren 1998, 1999 en 2000, worden voor zover gewenst voor 1998 beschouwd als aanvragen waarop de bepalingen bij of krachtens genoemde wet van toepassing zijn, zoals deze luiden na de inwerkingtreding van deze wet. Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zendt het overzicht, bedoeld in de vorige volzin, aan de desbetreffende gemeente ten behoeve van de toepassing van artikel 77 van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, zoals dit artikel luidt na de inwerkingtreding van deze wet.

Artikel XI
ARTIKEL XII

Artikel XIII
ARTIKEL XIV

Artikel XV
ARTIKEL XVI

Artikel XVII OVERGANGSRECHT VOORZIENINGEN IN DE HUISVESTING T.B.V. SCHOLEN VOOR V.W.O., A.V.O. EN V.B.O.
1
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt het Investeringsschema als bedoeld in artikel 5 van het Huisvestingsbesluit WVO/WCBO dat betrekking heeft op het jaar 1997 niet vast.
2
Aanvragen voor voorzieningen in de huisvesting als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Huisvestingsbesluit WVO/WCBO ten behoeve van scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor algemeen voortgezet onderwijs en voor voorbereidend beroepsonderwijs, die zijn ingediend bij Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor 1 februari 1996 en betrekking hebben op het jaar 1998 dan wel niet voor 1 februari 1996 zijn ingediend en betrekking hebben op de jaren 1999 en 2000, worden beschouwd als aanvragen waarop de bepalingen bij of krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs van toepassing zijn, zoals deze luiden na de inwerkingtreding van deze wet. Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zendt de aanvragen, bedoeld in de vorige volzin, aan de desbetreffende gemeenten ten behoeve van de toepassing van artikel 76e van de Wet op het voortgezet onderwijs, zoals dit artikel luidt na de inwerkingtreding van deze wet.
3
De uitvoering van de beslissingen op een aanvraag als bedoeld in artikel 6 van het Huisvestingsbesluit WVO/WCBO die betrekking hebben op het jaar 1997 vindt plaats door de desbetreffende gemeente aan de hand van de bepalingen bij of krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs, zoals deze luidden voor de inwerkingtreding van deze wet.
4
Aanvragen voor voorzieningen in de huisvesting als bedoeld in artikel 4, derde lid, van het Huisvestingsbesluit WVO/WCBO ten behoeve van scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor algemeen voortgezet onderwijs en voor voorbereidend beroepsonderwijs, die niet voor 1 februari 1996 zijn ingediend bij Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en betrekking hebben op het jaar 1998, worden beschouwd als aanvragen waarop de bepalingen bij of krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs van toepassing zijn, zoals deze luiden na de inwerkingtreding van deze wet. De tweede volzin van het tweede lid is van toepassing.
5
Aanvragen voor voorzieningen in de inventaris als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van het Huisvestingsbesluit WVO/WCBO ten behoeve van scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor algemeen voortgezet onderwijs en voor voorbereidend beroepsonderwijs, die zijn ingediend voor 15 december 1996 en betrekking hebben op het jaar 1997, worden beschouwd als aanvragen waarop de bepalingen bij of krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs van toepassing zijn, zoals deze luiden na de inwerkingtreding van deze wet. De tweede volzin van het tweede lid is van toepassing.

Artikel XVIII
1
Indien artikel 76u van de Wet op het voortgezet onderwijs toepassing vindt, vergoedt de gemeente, indien gedeelten van de gebouwen uit eigen middelen zijn bekostigd en hiervoor geen vergoeding is genoten, aan het bevoegd gezag van de desbetreffende school de restantboekwaarde van die gedeelten, voor zover het gaat om investeringen die hebben plaatsgevonden voor 1 januari 1997.
2
De restantboekwaarde wordt vastgesteld op basis van de afschrijvingstermijn van een dertigjarige annuïtaire lening. Het bevoegd gezag dient de bekostiging uit eigen middelen aan te tonen door middel van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel XIX
ARTIKEL XX. BEPALING ONTVANGSTEN EN UITGAVEN O.G.V. DE ARTIKELEN 74 WBO EN 82 ISOVSO
1
De gemeenteraad stelt per 31 december 1996 per bijzondere school de bedragen vast die hij op grond van artikel 74 van de Wet op het basisonderwijs dan wel artikel 82 van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs zoals deze artikelen luidden voor de inwerkingtreding van deze wet, ten behoeve van die bijzondere school heeft ontvangen respectievelijk heeft uitgegeven over de periode 1 augustus 1985 tot 1 januari 1997 indien het een school voor basisonderwijs betreft en over de periode 1 januari 1988 tot 1 januari 1997 indien het een school voor speciaal onderwijs, een school voor voortgezet speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs dan wel een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs betreft, voor zover het betreft voorzieningen die na 1 januari 1997 leiden tot exploitatiekostenvergoeding.
2
Bij ministeriële regeling worden ten behoeve van de vaststelling, bedoeld in het eerste lid, een normatieve berekeningswijze vastgesteld, alsmede een berekeningswijze gebaseerd op werkelijke kosten. De gemeenteraad beslist volgens welke berekeningswijze hij uitvoering geeft aan het eerste lid.
3
Indien de ontvangsten zoals door de gemeenteraad vastgesteld per bevoegd gezag hoger zijn dan de uitgaven, keert de gemeenteraad aan het desbetreffende bevoegd gezag het verschil uit.

Artikel XXI AFHANDELING GESCHILLEN; FINANCIËLE AANSPRAKEN
1
Op geschillen met betrekking tot door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen dan wel door Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij genomen beslissingen ten aanzien van voorzieningen in de huisvesting die op 31 december 1996 in beroep of hoger beroep aanhangig zijn of na die datum binnen de beroepstermijn aanhangig zijn gemaakt, blijven de op die datum geldende regelingen van toepassing, met dien verstande dat de gemeente met de uitvoering van de uitspraak in het geschil is belast. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van beroepen ten aanzien van voorzieningen in de huisvesting die aanhangig zijn gemaakt bij Gedeputeerde Staten, met dien verstande dat buiten verdere behandeling worden gelaten beroepen ten aanzien van die voorzieningen op grond van artikel 74 van de Wet op het basisonderwijs dan wel artikel 82 van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs zoals deze artikelen luidden voor de inwerkingtreding van deze wet, die na de inwerkingtreding van deze wet onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur komen te vallen.
2
Beslissingen ten aanzien van de afrekening van de vergoeding met betrekking tot de kalenderjaren tot en met 1996 worden afgehandeld door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op basis van de voor het desbetreffende jaar geldende regelgeving.
3
Alle financiële verplichtingen die verband houden met de voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van het basisonderwijs, het speciaal onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, het hoger en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend beroepsonderwijs die met ingang van 1 januari 1997 tot een aanspraak op het Rijk zouden hebben geleid, komen voor rekening van de desbetreffende gemeente.

Artikel XXII
ARTIKEL XXIII. INWERKINGTREDING
1
Deze wet treedt met uitzondering van de artikelen VII en IX tot en met XIX, alsmede XXII in werking met ingang van 1 januari 1997.
2
Artikel VII treedt in werking met ingang van 1 augustus 1997.
3
De artikelen IX tot en met XIX en XXII treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 4 juli 1996
Beatrix
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, J. J. van Aartsen
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, A. G. M. van de Vondervoort
De Minister van Financiën, G. Zalm
Uitgegeven de dertigste juli 1996
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager