Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, ISOVSO, WVO, enz. (decentralisatie van huisvestingsvoorzieningen)

 

Artikel XXI AFHANDELING GESCHILLEN; FINANCIËLE AANSPRAKEN
1
Op geschillen met betrekking tot door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen dan wel door Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij genomen beslissingen ten aanzien van voorzieningen in de huisvesting die op 31 december 1996 in beroep of hoger beroep aanhangig zijn of na die datum binnen de beroepstermijn aanhangig zijn gemaakt, blijven de op die datum geldende regelingen van toepassing, met dien verstande dat de gemeente met de uitvoering van de uitspraak in het geschil is belast. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van beroepen ten aanzien van voorzieningen in de huisvesting die aanhangig zijn gemaakt bij Gedeputeerde Staten, met dien verstande dat buiten verdere behandeling worden gelaten beroepen ten aanzien van die voorzieningen op grond van artikel 74 van de Wet op het basisonderwijs dan wel artikel 82 van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs zoals deze artikelen luidden voor de inwerkingtreding van deze wet, die na de inwerkingtreding van deze wet onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur komen te vallen.
2
Beslissingen ten aanzien van de afrekening van de vergoeding met betrekking tot de kalenderjaren tot en met 1996 worden afgehandeld door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op basis van de voor het desbetreffende jaar geldende regelgeving.
3
Alle financiële verplichtingen die verband houden met de voorzieningen in de huisvesting ten behoeve van het basisonderwijs, het speciaal onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, het hoger en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend beroepsonderwijs die met ingang van 1 januari 1997 tot een aanspraak op het Rijk zouden hebben geleid, komen voor rekening van de desbetreffende gemeente.


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •