Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (regeling schoolbegeleiding)

 

Wet van 15 mei 1997 tot wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs inzake schoolbegeleiding (regeling schoolbegeleiding)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is wettelijke regels te stellen betreffende de verantwoordelijkheid van gemeentebesturen voor schoolbegeleiding en voor de instandhouding van schoolbegeleidingsdiensten;
Dat het tevens wenselijk is daartoe tijdelijk een wettelijke basis te bieden voor een specifieke uitkering voor de subsidiƫring van schoolbegeleidingsactiviteiten;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
ARTIKEL II

Artikel III WIJZIGING VAN DE WVO
[Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Artikel IV WIJZIGING VAN DE WET PRIVATISERING ABP
[Wijzigt de Wet privatisering ABP.]

Artikel V OVERIGE BEPALINGEN
TITEL A. Vervallen
Artikel A1.
Artikel A1.
[Vervallen.]
Artikel A2.
Artikel A2.
[Vervallen.]
Artikel A3.
Artikel A3.
[Vervallen.]
Artikel A4.
Artikel A4.
[Vervallen.]
Artikel A5.
Artikel A5.
[Vervallen.]
TITEL B. OVERGANGSRECHT
Artikel B1.
Artikel B1.
[Vervallen.]
Artikel B2.
Artikel B2.
[Vervallen.]
Artikel B3.
Artikel B3.
[Vervallen.]
Artikel B4.
Artikel B4. Afhandeling bezwaar en beroep
Op bezwaar en beroep met betrekking tot de toepassing van de op 31 december 1997 geldende bij of krachtens de Wet op de onderwijsverzorging gegeven voorschriften die betrekking hebben op de schoolbegeleidingsdiensten, bedoeld in Hoofdstuk II, Titel II, van die wet, en aangevangen voor 1 januari 1998, of aangevangen na die datum doch binnen de termijn, danwel aangevangen na die datum en na afloop van de termijn voor zover daarbij artikel 6:11 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is verklaard, blijven de op 31 december 1997 geldende voorschriften van toepassing.
Artikel B5.
Artikel B5. Verhaal ontslaguitkeringskosten
1
Ten aanzien van de bijdrage die een gemeente in de ontslaguitkeringskosten dient te verstrekken bij of krachtens artikel 102 van de Wet op de onderwijsverzorging zoals die voorschriften luidden op 31 december 1997, blijven die voorschriften van kracht gedurende de periode waarover ontslaguitkeringen worden uitgekeerd.
2
Een schoolbegeleidingsdienst dient aan Onze Minister op diens verzoek de kosten van werkloosheidsuitkeringen of herplaatsingswachtgelden te voldoen:
a
voor zover het betreft uitkeringen die zijn ontstaan voor 1 januari 1998: indien die kosten bij of krachtens de artikelen 90 en 102 van de Wet op de onderwijsverzorging zoals die voorschriften luidden op 31 december 1997, zouden worden ingehouden op de rijksvergoeding aan die schoolbegeleidingsdienst, en
b
voor zover het betreft uitkeringen die zijn ontstaan na 31 december 1997: indien de rechtspersoon, bedoeld in de artikelen 114b van de Wet op het basisonderwijs en 110b van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, op een daartoe strekkend verzoek van het bestuur van de schoolbegeleidingsdienst, voorafgaand aan het ontslag niet heeft ingestemd met het ten laste van die rechtspersoon brengen van de kosten van werkloosheidsuitkeringen of herplaatsingswachtgelden.
Artikel B6.
Artikel B6. Afhandeling aanspraken
1
Met betrekking tot de op 31 december 1997 door het Rijk nog niet vastgestelde of uitgekeerde bedragen, blijven van toepassing de bij of krachtens de Wet op de onderwijsverzorging gegeven voorschriften die betrekking hebben op de schoolbegeleidingsdiensten, bedoeld in Hoofdstuk II, Titel II, van die wet.
2
Met betrekking tot de op 31 december 2001 door het Rijk nog niet vastgestelde of uitgekeerde bedragen, blijven van toepassing de bij of krachtens artikel V, Titel A, van deze wet gegeven voorschriften.
Artikel B7.
Artikel B7. Expiratie
De artikelen B1 en B2 vervallen met ingang van 1 januari 2002.
ARTIKEL VI. EVALUATIE
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zendt voor 1 januari 2001 aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van artikel V, Titel A, van deze wet in de praktijk.

Artikel VII INWERKINGTREDING
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 augustus 1997.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 15 mei 1997
Beatrix
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, J. J. van Aartsen
Uitgegeven de zesentwintigste juni 1997
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager