Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (verplichting vaststellen directiestatuut)

 

Wet van 30 november 1995 tot wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met de invoering van de wettelijke verplichting tot het vaststellen van een directiestatuut omtrent de uitoefening van taken en bevoegdheden door de schoolleiding (verplichting vaststellen directiestatuut)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is duidelijkheid te scheppen inzake de uitoefening door de leiding van een school voor basisonderwijs, voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs, voor voortgezet onderwijs of voor beroepsbegeleidend onderwijs, van taken en bevoegdheden die bij wettelijk voorschrift aan het bevoegd gezag van die school zijn opgedragen;
dat het in verband met die duidelijkheid wenselijk is de vaststelling van een directiestatuut door het bevoegd gezag voor te schrijven;
dat in verband hiermee wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 wenselijk is;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I Wijziging Wet op het primair onderwijs
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II Wijziging Wet op de expertisecentra
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III Wijziging Wet op het voortgezet onderwijs
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV Wijziging Wet op het cursorisch beroepsonderwijs
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V Wijziging wet medezeggenschap onderwijs 1992
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI Overgangsbepaling
Uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van deze wet stelt het bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs, een school voor voortgezet onderwijs of een school voor beroepsbegeleidend onderwijs een directiestatuut vast.

Artikel VII Inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 30 november 1995
Beatrix
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
t
Netelenbos
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
j
J. van Aartsen
Uitgegeven de eenentwintigste december 1995
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager