Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (aanpassingen in de bekostigingsstelsels)

 

Artikel V
1
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel I, onderdeel N, en artikel II, onderdeel N, voor het eerst van toepassing zijn op voorzieningen die zijn toegekend voor het jaar 1993 en dat artikel II, onderdeel O, terugwerkt tot en met 1 januari 1992.
2
Besluiten van Onze minister tot vaststelling van de definitieve vergoedingsbedragen die onder het voorbehoud van inwerkingtreding van deze wet zijn genomen, worden gelijkgesteld met besluiten, genomen met inachtneming van de artikelen 90c en 115 van de Wet op het primair onderwijs zoals deze luidden op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze wet.
3
Besluiten van Onze minister tot vaststelling van de definitieve vergoedingsbedragen die onder het voorbehoud van inwerkingtreding van deze wet zijn genomen, worden gelijkgesteld met besluiten, genomen met inachtneming van de artikelen 88m en 91 van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs zoals deze luidden op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze wet.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 18 juni 1992
Beatrix
De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,
j
Wallage
Uitgegeven de vijfentwintigste juni 1992
De Minister van Justitie,
e
M. H. Hirsch Ballin


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •