Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (fomatiebudgetsysteem)

 

Artikel XI Inwerkingtreding
1
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 augustus 1992 met uitzondering van
a
artikel I onderdelen E en I, en artikel II onderdelen C en F, die in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst;
b
artikel I onderdeel I, voor zover het betreft artikel 96d, artikel I onderdeel K, voor zover het betreft artikel 104, eerste lid onderdeel c, artikel I onderdeel N, voor zover het betreft artikel 114a, tweede lid, artikel II onderdeel F, voor zover het betreft artikel 93e, artikel II onderdeel H, voor zover het betreft artikel 101, eerste lid onderdeel c, artikel II onderdeel K, voor zover het betreft artikel 110a, tweede lid, artikel III onderdeel E, voor zover het betreft artikel 84b, en artikel III onderdeel F, voor zover het betreft artikel 96d, eerste lid onderdeel c, die in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip;
c
artikel III onderdelen H, I en J en artikel IV, die in werking treden met ingang van 1 januari 1993.
2
Tot het in het eerste lid onder b bedoelde tijdstip kunnen bij ministeriële regeling voorschriften worden gegeven met betrekking tot de kosten van vervanging.
3
De artikelen van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertsiecentra zoals gewijzigd door de in het eerste lid onder a genoemde artikelen, vinden voor de eerste maal toepassing ten aanzien van het schooljaar 1992-1993.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 27 februari 1992
Beatrix
De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,
j
Wallage
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
p
Bukman
Uitgegeven de negentiende maart 1992
De Minister van Justitie,
e
M. H. Hirsch Ballin


Jurisprudentie bij dit artikel

  • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

  • Geen resultaten gevonden voor de door u opgegeven zoek termen.
  •