Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek enz. (verbeteringen en aanvullingen van overwegend technische aard)

 

Wet van 2 november 1994, houdende wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten, houdende verbeteringen en aanvullingen van overwegend technische aard
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een aantal wijzigingen van overwegend technische aard aan te brengen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en in enige andere wetten, waarbij in een aantal wetten krachtens welke voor de uitoefening van bepaalde functies het bezit van de titel meester is vereist, de mogelijkheid wordt geopend bij algemene maatregel van bestuur nadere eisen te stellen aan de kwalificaties van dragers van die titel;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV [Vervallen per 01-03-2005]

Artikel V
[Wijzigt de Wet op de Raad van State.]

Artikel VI [Vervallen per 01-03-2005]

Artikel VII [Vervallen per 01-03-2005]

Artikel VIII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel IX [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel X
1
Zij die voldoen aan de vereisten van de bepalingen, gewijzigd in de artikelen III, IV, V, onderdeel A, en VI tot en met IX, zoals deze bepalingen luidden voor de inwerkingtreding van die artikelen, blijven benoembaar in de functies waarop deze bepalingen van toepassing of van overeenkomstige toepassing waren.
2
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op artikel V, onderdeel B.

Artikel XI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XVI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XVII
1
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
2
De volgende bepalingen werken terug tot en met de hierna vermelde tijdstippen:
a
de onderdelen A, BB, CC, HH, II, EEE, QQQ, SSS, VVV en XXX van artikel I en artikel II, welke onderdelen en welk artikel terugwerken tot en met 31 juli 1993 voor wat betreft het hoger beroepsonderwijs en voor het overige tot en met 31 augustus 1993;
b
de onderdelen FFF, HHH, LLL en NNN, onder 1, van artikel I, welke onderdelen terugwerken tot en met 31 juli 1993;
c
onderdeel PPP van artikel I en de artikelen XI en XIV, welke onderdeel en welke artikelen terugwerken tot en met 31 augustus 1993.
d
de onderdelen O, JJ, onder 3 en 4, KK, onder 1, ten 2° en ten 7°, en onder 2, TTT, UUU, YYY van artikel I, welke onderdelen terugwerken tot en met 1 januari 1994.
3
In afwijking van het eerste lid treden de artikelen III tot en met X in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel XVIII
[Bevat wijzigingen in deze regelgeving.]
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 2 november 1994
Beatrix
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
j
M. M. Ritzen
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
j
J. van Aartsen
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager
Uitgegeven de tweeëntwintigste november 1994
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager