Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en Wet op het voortgezet onderwijs ter bestendiging en actualisering van de regels over de leraren-in-opleiding

 

Wet van 5 juli 2001 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs ter bestendiging en actualisering van de regels over de leraren-in-opleiding (leraren-in-opleiding)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is, de regels voor leraren-in-opleiding die zijn opgenomen in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs te bestendigen, aan te scherpen en tevens aan te passen aan de voorschriften over duale opleidingen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
dat het in verband daarmee noodzakelijk is met name de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel l
[Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]

Artikel ll
[Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]

Artikel lll
[Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Artikel lV
[Wijzigt de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Artikel V
[Wijzigt de Wet van 2 juli 1997, Stb. 321.]

Artikel Vl Overgangsbepaling leraren-in-opleiding
Artikel 3, zesde en zevende lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 3, achtste en negende lid, van de Wet op de expertisecentra en de artikelen 33, negende tot en met elfde lid, en 126, achtste en negende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, zoals luidend op de dag voor inwerkingtreding van respectievelijk artikel I, artikel II en artikel III, blijven van toepassing ten aanzien van de in die artikelen bedoelde studenten op wie zonder inwerkingtreding van deze wet die artikelen ook na die dag nog van toepassing zouden zijn geweest.

Artikel Vll Overgangsbepaling niet-duale opleidingen
1
Tot 1 september 2003 zijn de voorschriften zoals na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel opgenomen in artikel 3, zesde lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 3, achtste lid, van de Wet op de expertisecentra en de artikelen 33, negende lid, en 126, achtste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs van overeenkomstige toepassing op studenten die de voltijdse dan wel deeltijdse vorm volgen van de in die desbetreffende artikelen bedoelde opleidingen.
2
Op studenten waarvoor het eerste lid is toegepast voor 1 september 2003 blijven de in dat lid genoemde artikelen indien nodig ook na die datum van overeenkomstige toepassing.

Artikel Vlll Inwerkingtreding
1
Deze wet treedt met uitzondering van artikel IV in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
2
Artikel IV treedt in werking met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel Ia van de Wet van 2 april 1998 (Stb. 216).
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 5 juli 2001
Beatrix
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, L. M. L. H. A. Hermans
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, L. J. Brinkhorst
Uitgegeven de vierentwintigste juli 2001
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals