Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (aanpassing regels bekwaamheidseisen onderwijspersoneel)

 

Wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de beroepen in het onderwijs onder meer in verband met het aanbrengen van enkele verbeteringen in de regels over de bekwaamheid van onderwijspersoneel zoals deze komen te luiden door de Wet op de beroepen in het onderwijs (aanpassing regels bekwaamheidseisen onderwijspersoneel)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is om in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra zoals deze zullen luiden na inwerkingtreding van de Wet op de beroepen in het onderwijs, bijzondere regels te handhaven over de bekwaamheid tot het geven van onderwijs in zintuiglijke en lichamelijke oefening in de bovenbouw van het primair onderwijs, en voorts om in die wetten een onvolkomenheid weg te nemen in de regels over de bekwaamheid van de directeur in het primair onderwijs;
dat ook overigens nog enkele aanpassingen in deze wetten en in de Wet op het voortgezet onderwijs moeten worden aangebracht in verband met de bekwaamheid van onderwijspersoneel;
dat het noodzakelijk is een aantal wijzigingswetten op het terrein van het primair en voortgezet onderwijs beter op elkaar af te stemmen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I Wijziging Wet op het primair onderwijs
[Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]

Artikel II Wijziging Wet op de expertisecentra
[Wijzigt de Wet op de expertisecentra. ]

Artikel III Wijziging Wet op het voortgezet onderwijs
[Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Artikel IV Wijziging Wet op de beroepen in het onderwijs
[Wijzigt de Wet op de beroepen in het onderwijs. ]

Artikel V Invoering onderhoudsplicht bekwaamheid WPO, WEC, WVO en WEB

Artikel 12, vierde lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 21, vierde lid, van de Wet op de expertisecentra, artikel 24, vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 1.3.6, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs wat het onderhouden van de bekwaamheid betreft, zoals luidend met ingang van 1 augustus 2006, vinden voor een bepaalde personeelscategorie voor het eerst toepassing met ingang van het tijdstip waarop de bekwaamheidseisen voor die categorie in werking treden.


Artikel VA Wijziging Wet van 14 december 2005 (Stb. 2006, 19)
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (verdere decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden)(Stb. 2006, 19). ]

Artikel VI Overgangsrecht i.v.m. tijdstip van vaststelling uitvoeringsvoorschriften Wet op de beroepen in het onderwijs
1
Indien op 1 augustus 2006 geen bekwaamheidseisen in werking treden voor het geven van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs, als bedoeld in artikel 32a, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 32a, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra, artikel 36, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs of artikel 4.2.3, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, blijven totdat deze bekwaamheidseisen in werking treden, ten aanzien van het geven van dat onderwijs van toepassing de bij of krachtens de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs of de Wet educatie en beroepsonderwijs vastgestelde voorschriften zoals luidend op 31 juli 2006
2
Indien op 1 augustus 2006 geen bekwaamheidseisen in werking treden voor werkzaamheden van leidinggevende aard die nauw verband houden met het pedagogisch-didactische klimaat op de school of die onderwijskundige leiding omvatten, als bedoeld in artikel 32a, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, of artikel 32a, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra, blijven totdat deze bekwaamheidseisen in werking treden, ten aanzien van benoeming of tewerkstelling als directeur of adjunct-directeur van toepassing de bij of krachtens de Wet op het primair onderwijs, onderscheidenlijk de Wet op de expertisecentra vastgestelde voorschriften zoals luidend op 31 juli 2006.
3
[Vervallen.]
4
Indien op 1 augustus 2006 geen uitvoeringsvoorschriften in werking treden met betrekking tot de zij-instroom, bedoeld in artikel 176i, eerste en tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 162l, eerste en tweede lid, van de Wet op de expertisecentra of artikel 118r, eerste en tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, is totdat deze voorschriften in werking treden het Uitvoeringsbesluit Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs zoals luidend op 31 juli 2006, van overeenkomstige toepassing.

Artikel VII Wijziging in verband met het wetsvoorstel vraagfinanciering schoolbegeleiding en bekostiging onderwijs aan zieke leerlingen
[Wijzigt deze wet.]

Artikel VIII Wijziging in verband met het wetsvoorstel vraagfinanciering schoolbegeleiding en bekostiging onderwijs aan zieke leerlingen
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (vraagfinanciering schoolbegeleiding en bekostiging onderwijs aan zieke leerlingen) ]

Artikel IX Inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Indien het koninklijk besluit dat de inwerkingtreding van deze wet bevat, wordt uitgegeven na 31 juli 2006, kan dat koninklijk besluit bepalen dat deze wet in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het koninklijk besluit wordt geplaatst, en terugwerkt tot en met 1 augustus 2006.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 28 juni 2006
Beatrix
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap , M. J. A. van der Hoeven
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit , C. P. Veerman
Uitgegeven de achttiende juli 2006
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner