Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (leerlingenstatuut)

 

Wet van 29 januari 1993, tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en van de Wet medezeggenschap onderwijs (leerlingenstatuut)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, voor scholen voor voortgezet onderwijs een regeling te treffen die er in voorziet dat op elke school een leerlingenstatuut wordt vastgesteld, waarin rechten en plichten van leerlingen worden omschreven;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III
De bevoegde gezagorganen van instellingen van voortgezet onderwijs dragen er zorg voor dat het leerlingenstatuut, bedoeld in artikel 24g van de Wet op het voortgezet onderwijs, is vastgesteld uiterlijk een half jaar na de datum van inwerkingtreding van deze wet.

Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 29 januari 1993
Beatrix
De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,
j
Wallage
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
p
Bukman
Uitgegeven de achttiende februari 1993
De Minister van Justitie,
e
M. H. Hirsch Ballin