Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering van een regeling voor de bekostiging van het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs en een regionaal zorgbudget)

 

Wet van 30 mei 2002 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en een aantal andere wetten in verband met onder meer de invoering van een regeling voor de bekostiging van het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs en een regionaal zorgbudget
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een regeling voor de bekostiging van het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs en een regionaal zorgbudget in te voeren en een horizonbepaling in te voeren voor tijdelijke afwijkingen van de basisvormingsbepalingen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Artikel II
[Wijzigt de Beroepswet.]

Artikel III
[Wijzigt de Experimentenwet onderwijs.]

Artikel IV
[Wijzigt de Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs.]

Artikel V
[Wijzigt de Invoeringswet W. H. B. O.]

Artikel VI
[Wijzigt de Les- en cursusgeldwet.]

Artikel VII
[Wijzigt de Wet algemene regels herindeling.]

Artikel VIII
[Wijzigt de Wet geluidhinder.]

Artikel IX
[Wijzigt de Wet medezeggenschap onderwijs 1992.]

Artikel X
[Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]

Artikel XI
[Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]

Artikel XII
[Wijzigt de Wet overige OCenW-subsidies.]

Artikel XIII
[Wijzigt de Wet privatisering ABP.]

Artikel XIV [Vervallen per 01-08-2003]

Artikel XIVa
[Wijzigt de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank.]

Artikel XIVb
[Wijzigt de Leerplichtwet 1969.]

Artikel XV
[Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]

Artikel XVI
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs).]

Artikel XVIa
[Wijzigt de Wijzigingswet van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs.]

Artikel XVII
Voor zover nodig ten behoeve van een goede en tijdige invoering worden voor het schooljaar 2002-2003, in afwijking van artikel 10g, achtste lid, en artikel 77, vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, de in die artikelleden bedoelde voorschriften vastgesteld bij ministeriƫle regeling. De tweede volzin van artikel 77, vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs is in dat geval van overeenkomstige toepassing.

Artikel XVIIa [Vervallen per 01-08-2005]

Artikel XVIII
De artikelen 124 tot en met 288 van de Wet op het voortgezet onderwijs en de daarop gebaseerde algemeen verbindende voorschriften zoals deze luidden op de dag voor de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel II, van deze wet blijven van toepassing op
a
aanvragen die op grond van die artikelen of die voorschriften binnen de daarvoor gestelde termijn zijn ingediend en betrekking hebben op de periode voor de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel II, van deze wet,
b
bezwaarschriften en beroepschriften die binnen de daarvoor geldende termijn zijn ingediend met betrekking tot die artikelen of die voorschriften en betrekking hebben op de periode voor de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel II, van deze wet,
c
de afrekening van vergoedingen op grond van die artikelen of die voorschriften voor de periode voor de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel II, van deze wet.

Artikel XIX
Tot het tijdstip waarop artikel I van de wet van 6 december 2001 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs (Stb. 2001, 681) in werking treedt, kan bij ministeriƫle regeling met betrekking tot de in die regeling aangewezen scholen voor praktijkonderwijs worden afgeweken van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 27b en 103b tot en met 103f van de Wet op het voorgezet onderwijs en van artikel 2, eerste lid, tweede en derde volzin, en vierde en vijfde lid, van de Leerplichtwet 1969.

Artikel XIXa
[Wijzigt deze wet.]

Artikel XIXb
[Wijzigt de Wet op het onderwijstoezicht, kamerstuk 27783.]

Artikel XX
1
Deze wet treedt met uitzondering van artikel XVI in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
2
Artikel XVI treedt onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 30 mei 2002
Beatrix
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, K. Y. I. J. Adelmund
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, L. J. Brinkhorst
Uitgegeven de achttiende juni 2002
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals