Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet politieregisters (bijzondere politieregisters)

 

Wet van 27 mei 1999 tot wijziging van de Wet politieregisters, houdende nadere regels voor bijzondere politieregisters ten behoeve van de politie, Koninklijke marechaussee en daartoe aangewezen diensten van publiekrechtelijke lichamen die met de opsporing van strafbare feiten zijn belast (bijzondere politieregisters)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nadere regels te treffen voor bijzondere politieregisters ten behoeve van de politie, Koninklijke marechaussee en daartoe aangewezen diensten van publiekrechtelijke lichamen die met de opsporing van strafbare feiten zijn belast;
Gezien het advies van de Registratiekamer van 22 november 1996, kenmerk 96.a.0511;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet politieregisters.]

Artikel II
1
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
2
Ten aanzien van bij of krachtens de Wet politieregisters aangelegde registers, bestaande op het in het eerste lid bedoelde tijdstip, blijven de artikelen 5a en 13d, derde lid, van deze wet buiten toepassing gedurende ten hoogste een jaar na dat tijdstip, voor zover het betreft de vastlegging van de reeds in die registers opgeslagen gegevens.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 27 mei 1999
Beatrix
De Minister van Justitie, A. H. Korthals
De Minister van Binnenlandse Zaken, A. Peper
De Minister van Defensie, F. H. G. de Grave
Uitgegeven de twee├źntwintigste juni 1999
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals