Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer en Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, enz. (aanpassing onkostenvergoedingen en compensatie Waz-premie)

 

Wet van 20 december 2001 tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer en de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer alsmede een regeling voor diverse politieke ambtsdragers met betrekking tot geheven Waz-premie (aanpassing onkostenvergoedingen en compensatie Waz-premie)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de bedragen van de onkostenvergoedingen van de leden van de Tweede Kamer en van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal te wijzigen en diverse politieke ambtsdragers de mogelijkheid te bieden van een tegemoetkoming voor de over 1998 en 1999 geheven Waz-premie;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel l
[Wijzigt de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer.]

Artikel ll
[Wijzigt de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer.]

Artikel lll
1
Degene die in de periode van 1 januari 1998 tot 1 januari 2000 het ambt heeft bekleed van minister, staatssecretaris, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal of lid van het Europees Parlement, ontvangt op aanvraag voor elk van de jaren 1998 en 1999 waarover hij premie heeft betaald voor de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen een tegemoetkoming overeenkomstig de volgende leden.
2
De hoogte van de tegemoetkoming wordt voor elk van de jaren 1998 en 1999 berekend door het bedrag van de in dat jaar in het betreffende ambt genoten bezoldiging of schadeloosstelling, vermeerderd met de daarover berekende vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering, doch in totaal niet meer dan f 84 000,-, te verminderen met f 29 000,-. Het resultaat wordt vervolgens vermenigvuldigd met het in het desbetreffende jaar geldende percentage voor de premie voor de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen. De tegemoetkoming bedraagt voorts niet meer dan de betaalde premie.
3
Indien voor een betrokkene in een of meer van de jaren 1998 en 1999 ook andere inkomensbestanddelen tot het premie-inkomen in de zin van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen zijn gerekend, wordt het in het vorige lid genoemde bedrag van f 29 000,- voor het betreffende jaar op zijn verzoek vermenigvuldigd met een factor waarvan de teller het premie-inkomen uit het betreffende ambt is en de noemer het totale premie-inkomen.

Artikel lV
1
Indien na 1 januari 2002 uitvoering wordt gegeven aan Artikel III, wordt het bedrag van de tegemoetkoming berekend overeenkomstig de tekst van dat artikel en vervolgens omgezet in euro.
2
[Wijzigt deze wet.]

Artikel V
1
Deze wet treedt met uitzondering van Artikel IV in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001.
2
Artikel IV treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 20 december 2001
Beatrix
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K. G. de Vries
Uitgegeven de achtentwintigste december 2001
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals