Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet tijdelijke fiscale maatregelen betreffende auto en milieu na 1988

 

Wet van 18 december 1991, tot wijziging van de Wet tijdelijke fiscale maatregelen betreffende auto en milieu na 1988
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is ten behoeve van de beperking van de luchtverontreiniging door het wegverkeer de tijdelijke fiscale maatregelen betreffende auto en milieu aan te passen aan verscherpte normen met betrekking tot de uitworp van luchtverontreinigende stoffen van personenauto's, alsmede de bedragen aan te passen waarmee de bijzondere verbruiksbelasting van personenauto's voor schone personenauto's wordt verminderd;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III
Met betrekking tot na 31 maart 1986 doch vóór 1 januari 1992 in gebruik genomen personenauto's blijft artikel 2, eerste tot en met negende lid van de Wet tijdelijke fiscale maatregelen betreffende auto en milieu na 1988 van toepassing zoals dit luidt op 31 december 1991.

Artikel IV
Deze wet treedt in werking op 1 januari 1992.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 18 december 1991
Beatrix
De Staatssecretaris van Financiën,
m
J. J. van Amelsvoort
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
j
G. M. Alders
Uitgegeven de eenendertigste december 1991
De Minister van Justitie,
e
M. H. Hirsch Ballin