Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet toezicht accountantsorganisaties, enz. (wettelijke controles jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen)

 

Wet van 12 juni 2008, houdende wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties en Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ter implementatie van richtlijn nr. 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PbEU L 157)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat richtlijn nr. 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PbEU L 157) noopt tot aanpassing van de Wet toezicht accountantsorganisaties en Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet toezicht accountantsorganisaties.]

Artikel II
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 2.]

Artikel III
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel IIIA
[Wijzigt de Gemeentewet.]

Artikel IIIB
[Wijzigt de Provinciewet.]

Artikel IV
[Wijzigt deze wet.]

Artikel V
[Wijzigt de Wet tuchtrechtspraak accountants.]

Artikel VI
1
Artikel 12b van de Wet toezicht accountantsorganisaties is niet van toepassing op auditorganisaties van een derde land die verklaringen als bedoeld in dat lid afgeven, onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden.
2
Een auditorganisatie van een derde land vraagt binnen een maand na inwerkingtreding van deze wet om inschrijving als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wet toezicht accountantsorganisaties en legt binnen drie maanden na deze aanvraag de gegevens en bescheiden, bedoeld in artikel 12c, tweede lid, aan de Autoriteit Financiële Markten over.
3
Het eerste lid is van toepassing totdat onherroepelijk op de aanvraag tot inschrijving is beslist.
4
De Autoriteit Financiële Markten beslist binnen twaalf maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet op een aanvraag als bedoeld in het tweede lid. In afwachting van een besluit van de Commissie van de Europese Gemeenschappen als bedoeld in artikel 45, zesde lid, of 46, tweede lid, van de richtlijn kan de Autoriteit Financiële Markten de beslissing opschorten tot twaalf maanden nadat de Commissie van de Europese Gemeenschappen een besluit heeft genomen.
5
Een auditorganisatie van een derde land die een aanvraag tot inschrijving heeft gedaan als bedoeld in het tweede lid, wordt als zodanig ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 11. De Autoriteit Financiële Markten haalt deze inschrijving door zodra onherroepelijk op de aanvraag is beslist.

Artikel VII
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
?s-Gravenhage, 12 juni 2008
Beatrix
De Minister van Financiën , W. J. Bos
De Staatssecretaris van Justitie , N. Albayrak
Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2008
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin