Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet op de inkomstenbelasting 1964

 

Wet van 17 december 1998, houdende wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet op de inkomstenbelasting 1964
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de scholing van werknemers en kinderopvang mede langs fiscale weg verder te bevorderen, de afdrachtvermindering en de doorstroomafdrachtvermindering lage lonen te verhogen in het kader van de compensatie van bedrijven voor de lastenverzwaring die voortvloeit uit de verhoging van de regulerende energiebelasting, alsmede om het van toepassing zijnde voltijdscriterium voor de verschillende afdrachtverminderingen met elkaar in overeenstemming te brengen en daartoe de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet op de inkomstenbelasting 1964 te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Artikel II
[Wijzigt de Wet op de inkomstenbelasting 1964.]

Artikel III
[Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel IV
In afwijking van artikel 6, tweede lid, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen wordt met betrekking tot de werknemer voor wie de inhoudingsplichtige op 31 december 1998 in aanmerking kwam voor de afdrachtvermindering langdurig werklozen voor de toepassing van artikel 6, eerste lid, van die wet de volledige arbeidsduur voor een kalenderweek gesteld op 32 uren. De eerste volzin is niet van toepassing ingeval de werknemer nadien opnieuw een dienstbetrekking met de inhoudingsplichtige aangaat.

Artikel V
[Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Artikel VI
1
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1999 met dien verstande dat artikel I, onderdeel I, terugwerkt tot en met 1 januari 1998.
2
Artikel I, onderdelen C.1 en C.2, vinden toepassing nadat artikel 30a van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen bij het begin van het kalenderjaar 1999 is toegepast.
3
De in artikel 11c, zesde en zevende lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 opgenomen bepalingen met betrekking tot de scholingsaftrek vinden toepassing met betrekking tot kosten en lasten die zijn toe te rekenen aan de periode na 31 december 1998.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 17 december 1998
Beatrix
De Staatssecretaris van Financiƫn, W. A. F. G. Vermeend
Uitgegeven de negenentwintigste december 1998
De Minister van Justitie,
a
H. Korthals