Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (herijking aantal wettelijke strafmaxima)

 

Wet van 22 december 2005 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994, in verband met de herijking van een aantal wettelijke strafmaxima
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een aantal strafmaxima in het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 te herijken;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt het Wetboek van Strafrecht.]

Artikel II
[Wijzigt de Wegenverkeerswet 1994.]

Artikel III
[Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.]

Artikel IV
[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel V [Vervallen per 01-02-2006]

Artikel VI
[Wijzigt de Wet oorlogsstrafrecht.]

Artikel VII
[Wijzigt de Kernenergiewet.]

Artikel VIII
[Wijzigt het Wetboek van Strafrecht.]

Artikel IX
[Wijzigt de Wet wapens en munitie.]

Artikel X
[Wijzigt de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.]

Artikel XI
[Wijzigt de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren.]

Artikel XII
[Wijzigt het Wetboek van Strafrecht.]

Artikel XIII
Ten aanzien van genitale verminking van een persoon van het vrouwelijke geslacht die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, die is gepleegd voor het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, blijven de artikelen 5 en 5a van het Wetboek van Strafrecht van toepassing zoals die golden voor dat tijdstip.

Artikel XIV
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 22 december 2005
Beatrix
De Minister van Justitie ,J. P. H. Donner
Uitgegeven de twaalfde januari 2006
De Minister van Justitie ,
j
P. H. Donner