Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (afgeschermde getuigen)

 

Wet van 28 september 2006 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het treffen van een regeling inzake het verhoor van afgeschermde getuigen en enkele andere onderwerpen (afgeschermde getuigen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, mede in het licht van de bestrijding van het terrorisme, wenselijk is te bevorderen dat inzake het horen van afgeschermde getuigen aanvullende regels worden getroffen en dat te dien einde ook overigens enkele wijzigingen worden aangebracht;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.]

Artikel II
De wijziging, bedoeld in artikel I, onderdeel J, van deze wet, is niet van toepassing in strafzaken waarin het onderzoek op de terechtzitting gesloten is op het tijdstip waarop deze wet in werking treedt.

Artikel III
[Wijzigt deze wet.]

Artikel IV
[Wijzigt de Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering (Wet toezeggingen aan getuigen in strafzaken).]

Artikel IVa
Onze Minister van Justitie zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel V
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ?s-Gravenhage, 28 september 2006
Beatrix
De Minister van Justitie , E. M. H. Hirsch Ballin
Uitgegeven de vierentwintigste oktober 2006
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin