Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (raadsheer-commissaris)

 

Wet van 3 april 2003 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van de raadsheer-commissaris en enige andere onderwerpen (raadsheer-commissaris)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de mogelijkheid van onderzoek door een raadsheer-commissaris bij de behandeling van strafzaken in hoger beroep te scheppen, het deelnemen van raadsheer- en rechter-commissaris aan de berechting niet in alle gevallen uit te sluiten en enige aanpassingen aan te brengen in bepalingen inzake het bewijsrecht, het opnieuw aanvangen van het onderzoek ter terechtzitting alsmede het ter terechtzitting horen van getuigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.]

Artikel II
De wijziging van de termijn waarop getuigen aan de officier van justitie kunnen worden opgegeven, als vervat in artikel I, onderdeel B, is niet van toepassing in zaken waarin de dagvaarding is betekend op het tijdstip waarop deze wet in werking treedt.

Artikel III
[Wijzigt de Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (openstellen van beroep in cassatie tegen vrijspraken).]

Artikel IV
[Wijzigt deze wet.]

Artikel V
[Wijzigt deze wet.]

Artikel VI
[Wijzigt het Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht enz. (toezeggingen aan getuigen in strafzaken), kst. 26294.]

Artikel VII
[Wijzigt deze wet.]

Artikel VIII
[Wijzigt het Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht enz. (aanpassing ontnemingswetgeving), kst. 28079.]

Artikel IX
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 3 april 2003
Beatrix
De Minister van Justitie, J. P. H. Donner
Uitgegeven de vijftiende april 2003
De Minister van Justitie,
j
P. H. Donner