Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Woningwet

 

Wet van 28 september 1992, houdende wijziging van de Woningwet (Stb. 1991, 439)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de programma's voor het bouwen van woningen en het treffen van voorzieningen aan woningen ook over samenwerkingsverbanden van gemeenten kunnen worden verdeeld, de provincies medewerking kan worden gevraagd bij het verlenen van geldelijke steun uit 's Rijks kas ten behoeve van de volkshuisvesting, alsmede dat in bepaalde gevallen de overdracht van bevoegdheden en verplichtingen op het gebied van de volkshuisvesting plaatsvindt door provincies en voorts dat de vrijdom van legesheffing wordt beperkt ten aanzien van toegelaten instellingen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II
[Dit artikel is vervallen.]

Artikel III
[Dit artikel is vervallen.]

Artikel IV
[Dit artikel is vervallen.]

Artikel V
Besluiten van het provinciaal bestuur tot overdracht van bevoegdheden van regeling en bestuur die aan de betrokken provincie krachtens artikel 81, derde lid, van de Woningwet zijn toegekend, en die zijn genomen voor het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, zijn besluiten als bedoeld in artikel 108, eerste lid, van de Provinciewet (Stb. 1992, 550), indien is voldaan aan het tweede en derde lid van laatstgenoemd artikel.

Artikel VI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VII
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 28 september 1992
Beatrix
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
e
Heerma
Uitgegeven de dertigste september 1992
De Minister van Justitie a.i.,
c
I. Dales