Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Ziektewet, WAO, WW en enkele andere wetten inzake wegnemen van belemmeringen in sociale verzekeringswetten bij het opnemen van onbetaald verlof

 

Wet van 11 juni 1998 tot wijziging van de Ziektewet, de WAO, de WW en enkele andere wetten in verband met het wegnemen van belemmeringen in sociale verzekeringswetten bij het opnemen van onbetaald verlof
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is bestaande belemmeringen in sociale verzekeringswetten bij het opnemen van onbetaald verlof weg te nemen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I WIJZIGING ZIEKTEWET
[Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel II WIJZIGING WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel III WIJZIGING WERKLOOSHEIDSWET
[Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel IV WIJZIGING ZIEKENFONDSWET
[Wijzigt de Ziekenfondswet.]

Artikel V WIJZIGING ALGEMENE BIJSTANDSWET
[Wijzigt de Algemene bijstandswet.]

Artikel VI WIJZIGING WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKLOZE WERKNEMERS
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers .]

Artikel VII WIJZIGING WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE GEWEZEN ZELFSTANDIGEN
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel VIII WIJZIGING TOESLAGENWET
[Wijzigt de Toeslagenwet.]

Artikel IX OVERGANGSBEPALING ZIEKTEWET
1
De artikelen 29 en 46 van de Ziektewet, zoals deze artikelen luidden op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet, blijven van toepassing op de persoon wiens aanspraak op ziekengeld is ontstaan voor de datum van inwerkingtreding van deze wet, met betrekking tot die aanspraak.
2
Artikel I, onderdeel C en E, is niet van toepassing op de persoon, bedoeld in het eerste lid.

Artikel X OVERGANGSBEPALING WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
1
Artikel 17 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals dat artikel luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet, blijft van toepassing op de persoon wiens aanspraak op arbeidsongeschiktheidsuitkering is ontstaan voor de datum van inwerkingtreding van deze wet, met betrekking tot die aanspraak.
2
Artikel II, onderdeel C, is niet van toepassing op de persoon, bedoeld in het eerste lid.

Artikel XI OVERGANGSBEPALING WERKLOOSHEIDSWET
1
De artikelen 16, 17a en 17b van de Werkloosheidswet, zoals die artikelen luidden op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet, blijven van toepassing op de persoon wiens recht op uitkering, bedoeld in artikel 17 van de Werkloosheidswet, is ontstaan voor de datum van inwerkingtreding van deze wet, met betrekking tot dat recht.
2
Artikel III, onderdeel B, C en D, is niet van toepassing op de persoon, bedoeld in het eerste lid.

Artikel XII INWERKINGTREDING
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 11 juni 1998
Beatrix
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. P. W. Melkert
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, F. H. G. de Grave
Uitgegeven de veertiende juli 1998
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager