Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet Ziektewet, enz. (meldingsproces werknemer bij ongeschiktheid verrichten van arbeid en sanctie werkgever bij niet naleving verplichtingen)

 

Wet van 11 september 2008, tot wijziging van de Ziektewet, van het Burgerlijk Wetboek en van enkele andere wetten in verband met het meldingsproces van een werknemer bij de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid en de sanctie voor de werkgever bij niet naleving van zijn verplichtingen in dit proces
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de Ziektewet, het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten te wijzigen ten aanzien van de wijze van aangifte door de werkgever aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen van de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid van de werknemer en ten aanzien van de sanctie voor de werkgever in het geval van niet naleving van zijn verplichtingen in dit proces;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I Wijziging van de Ziektewet
[Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel II Wijziging van het Burgerlijk Wetboek
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 7.]

Artikel III Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
[Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]

Artikel IV Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel V Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen
[Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]

Artikel VI Wijziging van de Wet verbetering poortwachter
[Wijzigt de Wet verbetering poortwachter.]

Artikel VII Overgangsrecht
1
De Ziektewet, het Burgerlijk Wetboek en de op die wetten berustende bepalingen zoals deze luidden op de dag voor de inwerkingtreding van deze wet, blijven van toepassing op de werknemer met betrekking tot wie voor de dag van de inwerkingtreding van deze wet een aangifte als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de Ziektewet, of als bedoeld in artikel 85, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, heeft plaatsgevonden met dien verstande dat de verplichting, bedoeld in artikel 38, derde lid, van de Ziektewet, zoals dit luidde op de dag voor de inwerkingtreding van deze wet, niet geldt met betrekking tot die werknemer.
2
Artikel 38, derde lid, van de Ziektewet, de artikelen 629 en 670 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, en artikel 25, tiende en elfde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, zoals die luiden vanaf de dag van inwerkingtreding van deze wet zijn van toepassing met betrekking tot de werkgever, bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de Ziektewet, indien de wachttijd, bedoeld in artikel 23 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, van zijn werknemer eindigt na de dag van inwerkingtreding van deze wet. De eerste zin is van overeenkomstige toepassing indien de wachttijd van de werknemer zou zijn geëindigd na de dag van inwerkingtreding van deze wet, indien de werknemer niet zou zijn hersteld.

Artikel VIII Inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
?s-Gravenhage, 11 september 2008
Beatrix
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , J. P. H. Donner
Uitgegeven de drieëntwintigste oktober 2008
De Minister van Justitie ,
e
M. H. Hirsch Ballin