Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Wijzigingswet van technische aard van belastingwetten

 

Wet van 18 december 1997, houdende wijzigingen van technische aard van enige belastingwetten c.a.
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is technische reparaties in enkele belasting- en daarmee samenhangende wetten aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
[Wijzigt de Wet op de inkomstenbelasting 1964.]

Artikel II
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel III
[Wijzigt de Wet op de vermogensbelasting 1964.]

Artikel IV
[Wijzigt de Wet op de dividendbelasting 1965.]

Artikel V
[Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel VI
[Wijzigt de Invorderingswet 1990.]

Artikel VII
[Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]

Artikel VIII
[Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel IX
[Wijzigt de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten.]

Artikel X
[Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]

Artikel XI
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XII
[Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel XIII
[Wijzigt de Wet van 13 december 1995 tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met de invoering van een regulerende energiebelasting.]

Artikel XIV
[Wijzigt de Wet waardering onroerende zaken.]

Artikel XV
[Wijzigt de Mededingingswet.]

Artikel XVI
[Wijzigt de Coördinatiewet Sociale Verzekering.]

Artikel XVII
[Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Artikel XVIII
[Wijzigt de Wet sociale werkvoorziening.]

Artikel XIX
[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel XX
[Wijzigt de Successiewet 1956.]

Artikel XXI
[Wijzigt de Wet inschakeling werkzoekenden.]

Artikel XXII
[Wijzigt de Aanpassingswet derde tranche Awb .]

Artikel XXIII
[Wijzigt de Aanpassingswet derde tranche Awb II.]

Artikel XXIV
Ingeval de samenloop van voorstellen van wet die in het vierde kwartaal van 1997 door de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn aangenomen en wijzigingen aanbrengen in belastingwetten of daarmee verband houdende wetten niet of niet juist is geregeld of als gevolg van die samenloop of die wijzigingen onjuistheden in de aanduiding van artikelonderdelen, verwijzingen en dergelijke ontstaan in bedoelde wetten, herstelt Onze Minister van Financiën zulks bij ministeriële regeling.

Artikel XXV
1
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1998, met uitzondering van artikel I, onderdelen C, E, F en H, artikel II, onderdeel B, onder 2, en artikel XVII, onderdeel A, die terugwerken tot en met 1 januari 1997.
2
Deze wet vindt toepassing nadat artikel 66b van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 bij het begin van het kalenderjaar 1998 is toegepast.
3
Indien de artikelen 32 en 34 van de Wet sociale werkvoorziening in werking treden, treedt, in afwijking van het eerste lid, artikel XVIII in werking op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan dat waarop die artikelen in werking treden.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 18 december 1997
Beatrix
De Staatssecretaris van Financiën, W. A. F. G. Vermeend
Uitgegeven de negenentwintigste december 1997
De Minister van Justitie,
w
Sorgdrager