Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Algemene wet op het binnentreden

 

Artikel 1
1
Degene die bij of krachtens de wet belast is met de opsporing van strafbare feiten of enig ander onderzoek, met de uitvoering van een wettelijk voorschrift of met het toezicht op de naleving daarvan, dan wel een bevoegdheid tot vrijheidsbeneming uitoefent, en uit dien hoofde in een woning binnentreedt, is verplicht zich voorafgaand te legitimeren en mededeling te doen van het doel van het binnentreden. Indien twee of meer personen voor hetzelfde doel in een woning binnentreden, rusten deze verplichtingen slechts op degene die bij het binnentreden de leiding heeft.
2
Indien de naleving van de in het eerste lid bedoelde verplichtingen naar redelijke verwachting ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van personen of goederen, feitelijk onmogelijk is dan wel naar redelijke verwachting de strafvordering schaadt ten aanzien van misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, gelden deze verplichtingen slechts voor zover de naleving daarvan in die omstandigheden kan worden gevergd.
3
Een persoon in dienst van een bestuursorgaan die zich ingevolge het eerste lid legitimeert, toont een legitimatiebewijs dat is uitgegeven door of in opdracht van dat bestuursorgaan. Het legitimatiebewijs bevat een foto van de houder en vermeldt diens naam en hoedanigheid. Indien de veiligheid van de houder van het legitimatiebewijs vordert dat zijn identiteit verborgen blijft, kan in plaats van zijn naam zijn nummer worden vermeld.
4
De persoon, bedoeld in het eerste lid, die met toestemming van de bewoner wenst binnen te treden, vraagt voorafgaand aan het binnentreden diens toestemming. De toestemming moet blijken aan degene die wenst binnen te treden.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AW1281, Hoger beroep, 200508263/1
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  12-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Raad van State
  Bij besluit van 19 juli 2004 heeft de korpschef van de regiopolitie Groningen (hierna: de korpschef) geweigerd appellant een jachtakte voor het seizoen 2004-2005 te verlenen.
 • LJN AY7854, Eerste aanleg - meervoudig, AWB 06/1897 WWB
  Rechtsoort
  Bestuursrecht overig
  Datum uitspraak
  07-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Amsterdam
  Een onaangekondigd huisbezoek zonder bijzondere aanleiding is bij een lopende bijstandsuitkering niet toegestaan.
 • LJN AY0414, Eerste aanleg - enkelvoudig, AWB 06/14474, 06/14478
  Rechtsoort
  Vreemdelingen
  Datum uitspraak
  11-04-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Gravenhage
  Vreemdelingenbewaring / staandehouding / binnentreden. Ingevolge artikel 1, lid 4, Awbi dient voorafgaand aan het binnentreden toestemming te worden gevraagd van de bewoner. Onbetwist is dat eisers de bewoners zijn van het pand. Uit het proces-verbaal van bevindingen en de schriftelijke verklaring ten...
 • LJN BA2410, Hoger beroep, 06/5950 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  11-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Onaangekondigde huisbezoeken slechts onder voorwaarden geoorloofd.
 • LJN BB6239, Hoger beroep, 06/411 WWB, 06/412 WWB
  Rechtsoort
  Bijstandszaken
  Datum uitspraak
  27-09-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Recht op bijstandsuitkering niet vast te stellen. Schending medewerkingsverplichting bij huisbezoek.
 •