Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Arbeidsomstandighedenwet

 

Artikel 3
1
De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht neemt:
a
tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd organiseert de werkgever de arbeid zodanig dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer;
b
tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd worden de gevaren en risico's voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemer zoveel mogelijk in eerste aanleg bij de bron daarvan voorkomen of beperkt; naar de mate waarin dergelijke gevaren en risico's niet bij de bron kunnen worden voorkomen of beperkt, worden daartoe andere doeltreffende maatregelen getroffen waarbij maatregelen gericht op collectieve bescherming voorrang hebben boven maatregelen gericht op individuele bescherming; slechts indien redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat maatregelen worden getroffen die zijn gericht op individuele bescherming, worden doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen aan de werknemer ter beschikking gesteld;
c
de inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de bij de arbeid gebruikte arbeidsmiddelen alsmede de arbeidsinhoud worden zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd aan de persoonlijke eigenschappen van werknemers aangepast;
d
monotone en tempogebonden arbeid wordt, zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd, vermeden dan wel, indien dat niet mogelijk is, beperkt;
e
doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties;
f
elke werknemer moet bij ernstig en onmiddellijk gevaar voor zijn eigen veiligheid of die van anderen, rekening houdend met zijn technische kennis en middelen, de nodige passende maatregelen kunnen nemen om de gevolgen van een dergelijk gevaar te voorkomen, waarbij artikel 29, eerste lid, derde zin, van overeenkomstige toepassing is.
2
De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting.
3
Ter uitvoering van het eerste lid draagt de werkgever zorg voor een goede verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de bij de werkgever werkzame personen, waarbij hij rekening houdt met de bekwaamheden van de werknemers.
4
De werkgever toetst het arbeidsomstandighedenbeleid regelmatig aan de ervaringen die daarmee zijn opgedaan en past de maatregelen aan zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring daartoe aanleiding geeft.
Aspecten van arbobeleid


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AB2746, Eerste aanleg - enkelvoudig, 148558 \ AL VERZ 01-1203
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  20-07-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Kantongerecht Haarlem
  KANTONGERECHT TE HAARLEM zaak- en repertoirenummer 148558 AL VERZ 01-1203 beschikking d.d. 20 juli 2001 Beschikking van de kantonrechter te Haarlem inzake: de ondernemingsraad van Corus Packaging Plus ten deze vertegenwoordigd door haar voorzitter te IJmuiden, gemeente Velsen verzoekster voorwaardelijk...
 • LJN BH1649, Eerste aanleg - meervoudig, 04/864033-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Daderschap en strafrechtelijke aansprakelijkheid; ïjzerdraadcriteria"kunnen in voorkomende gevallen fungeren als maatstaf voor de toerekening van een gedraging van een natuurlijk persoon aan een rechtspersoon
 • LJN AF1672, Hoger beroep, 00/596 WAO en 01/3897 WAO
  Rechtsoort
  Sociale zekerheid
  Datum uitspraak
  30-08-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  00/596 en 01/3897 WAO U I T S P R A A K in het geding tussen: [appellant], wonende te [woonplaats], appellant, en de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Met ingang van 1 januari 2002 is de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in werking getreden...
 • LJN AA9981, Eerste aanleg - meervoudig, 36190 / HA ZA 98-994
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  19-01-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Groningen
  VONNIS MEERVOUDIG SECTOR CIVIELRECHT RECHTBANK ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE GRONINGEN SECTOR CIVIEL RECHT MEERVOUDIGE KAMER Reg.nr.: 36190 / HA ZA 98-994 V O N N I S in de zaak van: [eiser[, wonende te [woonplaats], [adres], e i s e r bij exploot van dagvaarding d.d. 29 oktober 1998, hierna te...
 •