Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Auteurswet

 

Artikel 25
1
De maker van een werk heeft, zelfs nadat hij zijn auteursrecht heeft overgedragen, de volgende rechten:
a
het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn naam of andere aanduiding als maker, tenzij het verzet zou zijn in strijd met de redelijkheid;
b
het recht zich te verzetten tegen de openbaarmaking van het werk onder een andere naam dan de zijne, alsmede tegen het aanbrengen van enige wijziging in de benaming van het werk of in de aanduiding van de maker, voor zover deze op of in het werk voorkomen, dan wel in verband daarmede zijn openbaar gemaakt;
c
het recht zich te verzetten tegen elke andere wijziging in het werk, tenzij deze wijziging van zodanige aard is, dat het verzet zou zijn in strijd met de redelijkheid;
d
het recht zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid.
2
De in het eerste lid genoemde rechten komen, na het overlijden van de maker tot aan het vervallen van het auteursrecht, toe aan de door de maker bij uiterste wilsbeschikking aangewezene.
3
Van het recht, in het eerste lid, onder a genoemd kan afstand worden gedaan. Van de rechten onder b en c genoemd kan afstand worden gedaan voor zover het wijzigingen in het werk of in de benaming daarvan betreft.
4
Heeft de maker van het werk het auteursrecht overgedragen dan blijft hij bevoegd in het werk zodanige wijzigingen aan te brengen als hem naar de regels van het maatschappelijk verkeer te goeder trouw vrijstaan. Zolang het auteursrecht voortduurt komt gelijke bevoegdheid toe aan de door de maker bij uiterste wilsbeschikking aangewezene, als redelijkerwijs aannemelijk is, dat ook de maker die wijzigingen zou hebben goedgekeurd.


Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.

 • LJN AO9904, Kort geding, 100623 / KG ZA 04-139
  Rechtsoort
  Civiel overig
  Datum uitspraak
  24-05-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Kort geding
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Haarlem
  Auteursrecht, erkenning buitengerechtelijke ontbinding en meerwerk. Toegevoegde onderdelen aan Friedriechsorgel geen "werk van kunst" in de zin van artikel 10 lid 1 aanhef en onder 6 van de Auteurswet, nu het voornamelijk restauratiewerkzaamheden betreft zonder eigen persoonlijk karakter. Geen auteursrechtelijk bescherming eigen persoonlijke klank...
 • LJN BA3462, Eerste aanleg - enkelvoudig, 177517 \ CV EXPL 06-3239
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  17-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Uitgever maandblad heeft inbreuk gemaakt op auteursrecht fotograaf door geen toestemming te vragen voor publicatie van foto's. Een overeenkomst tot publicatie tussen uitgever en schrijver van een artikel waarin de foto's waren vervat, maakt dit niet anders.
 • LJN BG5094, Eerste aanleg - meervoudig, 89553 HA ZA 07-971
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  25-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Eiser vorderde in deze procedure terugplaatsing van het door hem in opdracht van de gemeente Dinkelland vervaardigde oorlogsmonument op de oorspronkelijke plaats.
 • LJN AO9486, Eerste aanleg - enkelvoudig, 240/03
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  07-04-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  Fotograaf vordert afdrukken terug die hij in de periode 1987-1997 aan de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) heeft geleverd en subsidiair schadevergoeding , indien de afdrukken niet meer aanwezig zijn. Geen eigendomsoverdracht van de afdrukken aan PZC, alleen houderschap. PZC dient schade te verhoeden voor vernietigde afdrukken...
 • LJN BA7211, Eerste aanleg - meervoudig, 140608 HA ZA 06-718
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  06-06-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Auteursrecht op Fatboy the Original erkend. H.M.G. c.s. maken daarop inbreuk. Ook is sprake van onrechtmatige slaafse nabootsing door H.M.G. c.s.
 • LJN BB2560, Voorlopige voorziening, 07/878
  Rechtsoort
  Bouwen
  Datum uitspraak
  29-08-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Voorlopige voorziening
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Is een gedenkteken zodang verbonden met een rijksmonument dat deze de status van monument verkrijgt waardoor een sloopvergunning moet worden geweigerd?
 • LJN AU6956, Eerste aanleg - enkelvoudig, 99197 / HA ZA 04-954
  Rechtsoort
  Handelszaak
  Datum uitspraak
  20-07-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - enkelvoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Terecht beroep op artikel 18 Auteurswet (oud).
 •